Účinky zrušení vyloučení z družstva mimo odvolací lhůtu

Bytová družstva častěji než dříve začaly využívat institutu vyloučení člena z bytového družstva, čímž snadněji dosáhnou zániku nájmu družstevního bytu z důvodu porušení povinností nájemce bytu než prostřednictvím výpovědi z nájmu bytu. Tím vstoupila do popředí i otázka, zda může být mimo odvolací lhůtu „dodatečně“ zrušeno rozhodnutí představenstva o vyloučení člena z družstva a kdy nastávají účinky tohoto rozhodnutí.

Skutečnost, zda zrušení rozhodnutí představenstva o vyloučení z bytového družstva na základě žádosti vyloučeného člena družstva podané po uplynutí lhůty k odvolání k členské schůzi (shromáždění delegátů) má či nemá zpětné účinky, je otázkou zásadního právního významu, neboť rozhodnutí je na základě výslovné zákonné úpravy „pravomocné“ a vyloučený člen ztratil nejen členství, nýbrž i právo nájmu družstevního bytu s povinností platit bezdůvodné obohacení ve výši tržního nájemného.

Stanovy některých bytových družstev v dotčené problematice zní například takto: „Nesouhlasí-li člen s rozhodnutím představenstva o vyloučení, může do 15 dnů od doručení písemného rozhodnutí podat odvolání ke shromáždění delegátů. Odvolání nemá odkladný účinek. Jestliže shromáždění delegátů rozhodnutí o vyloučení zruší, má toto rozhodnutí zpětný účinek. Pokud dojde ke smírnému vyřešení věci, tj. člen odstraní ve stanovené nebo dohodnuté lhůtě důvod, který vedl k jeho vyloučení, může představenstvo rozhodnutí o vyloučení zrušit i v případech, kdy nebylo podáno odvolání.“

Zákon č. 513/1991 Sb., ve znění předpisů pozdějších, taxativně upravuje způsob vzniku a zániku členství v družstvu, přičemž stanovy družstva jako tzv. podzákonný předpis (např. rozsudek NS ČR ze dne 1.12.2004 sp.zn. 29 Odo 189/2004, nález Ústavního soudu ČR ze dne 28.2.2002 sp.zn. III. ÚS 161/01) se od těchto základních a kogentních podmínek účasti člena na činnosti družstva, důležitých i pro třetí osoby, nemohou zásadně odchýlit.

Stanovy bytových družstev v souladu s obchodním zákoníkem zpravidla výslovně přiznávají zpětné účinky zrušení rozhodnutí o vyloučení jen v případě, že člen družstva podal proti rozhodnutí představenstva o vyloučení včasné odvolán a odvolací orgán (členská schůze či shromáždění delegátů) odvolání člena vyhověl.

Mám za to, že v případě marného uplynutí lhůty pro odvolání člena proti svému vyloučení z družstva rozhodnutím představenstva družstva či zamítnutí včasného odvolání člena proti svému vyloučení rozhodnutím odvolacího orgánu (členské schůze, shromáždění delegátů), nerozhodl-li na základě žaloby soud pravomocně o neplatnosti vyloučení, vede k „obnovení“ členství jedině nový proces přijetí za člena družstva, případně lze za zvláštní způsob přijetí za člena družstva s účinky ex nunc považovat i žádost vyloučeného člena družstva po marném uplynutí odvolací lhůty či po zamítnutí odvolání na základě jeho výslovné žádosti, stanoví-li tak výslovně stanovy družstva.

Nestanoví-li stanovy družstva výslovně jinak, po marném uplynutí odvolací lhůty proti odvolání o vyloučení z bytového družstva či po zamítnutí odvolání vyloučeného člena bytového družstva, které nebylo soudem pravomocně určeno za neplatné, má dodatečné „zrušení“ rozhodnutí představenstva o vyloučení z družstva účinky ex nunc (a to na rozdíl řádného rozhodnutí odvolacího orgánu o zrušení napadeného rozhodnutí představenstva o vyloučení).

Znovuobnovení členství s účinky ex tunc má pouze rozhodnutí členské schůze (shromáždění delegátů) o zrušení rozhodnutí představenstva bytového družstva o vyloučení z družstva na základě odvolání člena (společných členů) družstva podaného v zákonné propadné lhůtě, nestanoví-li stanovy družstva výslovně jinak.

Za situace, kdy zrušení rozhodnutí představenstva o vyloučení z bytového družstva obecně nemá zpětné účinky ex tunc a samy stanovy i rozhodnutí o zrušení rozhodnutí o vyloučení takové účinky výslovně neuvádějí, je nutno vycházet z toho, že členství bytovém družstvu je znovu obnoveno s účinky ex nunc ke dni „dodatečného“ rozhodnutí o zrušení původního rozhodnutí o vyloučení.

Jelikož zrušení rozhodnutí představenstva o vyloučení z bytového družstva na základě žádosti člena družstva mimo odvolací lhůtu proti rozhodnutí o vyloučení z družstva ve smyslu ustanovení § 231 odst. 4 obchodního zákoníku, výslovně založeného stanovami, nemá zpětné účinky ex tunc, je nutno „obnovení“ členství v bytovém družstvu za trvání manželství posuzovat jako „znovu nabytí“ práva na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu (členství) ve smyslu ustanovení § 703 odst. 2 obč. zákoníku, zvláště když jediným důvodem pro obnovení členství bylo zaplacení dlužného nájemného a služeb z prostředků v SJM.

Zrušení právních účinků rozhodnutí či právního úkonu od počátku je výjimkou z právního pravidla, že účinky právních úkonů a rozhodnutí, není-li výslovně stanoveno či sjednáno jinak, nastávají zásadně ex nunc (srov. nepřípustnost pravé zpětné účinnosti zákona) s tím, že zpětný účinek ex tunc musí být v souladu s Ústavou i kogentními ustanoveními zákona vždy výslovně sjednán či stanoven. Toto pravidlo je nezbytnou součástí principu právní jistoty v právních vztazích, jež tvoří nedílnou součást demokratického právního státu.

Ve zjevném rozporu s Ústavou a mezinárodními úmluvami, kterými je Česká republika vázána, je ustanovení § 231 odst. 6 obchodního zákoníku, které má ex lege „zhojit“ neexistující projev vůle bytového družstva („rozhodnutí členská schůze nepřijala proto, že o něm nehlasovala, anebo že obsah tvrzeného rozhodnutí neodpovídá rozhodnutí, které členská schůze přijala“) marným uplynutím lhůty 3 měsíců ode dne, kdy se člen o tvrzeném rozhodnutí dozvěděl, nejdéle však do jednoho roku ode dne konání nebo tvrzeného konání členské schůze. K takovému právně „drastickému“ ustanovení zákona v tak zásadní oblasti soukromého práva není žádný věcný důvod a je nepochopitelné, proč toto protiústavní znění zákonodárce přijal za své.

Zdroj: JUDr. Luboš Chalupa, www.akchalupa.cz

5 comments

  1. Dobrý den.Mám dotaz Dne 21.11 2013jsme dostali dopis od družstva neprodloužení nájemní smlouvy a popřípadě i vyloučení z družstva za porušení domovního řádu a stížnost nájemníků.V bytě bydlí dcera.Co to přesně znamená pro nás.Musíme s tím souhlasit.Děkuji za odpověd´.

  2. dobry den,prosim o radu.zhruba před 6lety jsem byla vyloučena ze členstvi družstva pro neplneni povinností,jednalo se o problém s uhradou najemneho.dlužnou častku jsem vždy dodatečne uhradila,družstvu nic nedlužím,byt nadále uživam,najemne platim vzorně,poslednich 7let jsem nemela nejmenší problém s uhradami najemneho.je možne zažádat o znovuobnoveni členstvi,anebo jak mohu stimto bytem do budoucna nakládat,a ma družstvo vůči mě také nejakou povinnost,pokud mu byt vyklidim a predam_? dekuji za odpověd

  3. Dobrý den,moc Vás prosím o radu.Dne 28.6.2012 nám přišel dopis z bytového družstva že jsme vyloučení z řád členů družstva kvůli opakovanému neuhrazení platků za užívaní bytů.By t jsme si koupili v roce 2007.Chtěla bych vědět jestli by šlo obnovit členství když dluh na nájmu dorovnáme,popřípadě co to pro nás znamená budeme se muset vystěhovat?Moc děkuji za odpověd Orságová

    1. Dobrý den můžete mi prosím poradit? Dostaly jsme vyloučení z bytového družstva,samozřejmě s tím spojené je i vystěhování,ale nikde tam není napsané do jakého datumu či za jak dlouho se máme vystěhovat.
      Děkuji za odpověď!!!

  4. Dobrý den,měla bych dotaz.Dne 2.2 2012 mi bylo zrušeno členství v SBD Mladá Boleslav.Důvodem bylo opakované neuhrazení polatku za užívání bytu.Ve stanovené lhůtě 3 měsíců jsem spolu s právní zástupkyní podala odvolání a dluh řádně uhradila.Přesto mělo odvolání záporný účinek.Mohu ještě teď něco dělat,např. domáhat se zrušení odvolání soudní cestou? Děkuji Gregorová Dagmar

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..