Zúžení společného jmění manželů

Manželé mají možnost za trvání manželství smlouvou ve formě notářského zápisu zúžit či rozšířit společné jmění manželů včetně členského podílu v bytovém družstvu, jakož i vlastnictví bytu nebo domu; obdobné právo mají muž a žena, kteří hodlají uzavřít manželství.

Stále častěji dochází v průběhu manželství ke zúžení SJM rozhodnutím soudu na návrh jednoho z manželů ze závažných důvodů či v případě, že jeden z manželů získal oprávnění k podnikatelské činnosti nebo se stal neomezeně ručícím společníkem obchodní společnosti.

K zúžení SJM smlouvou ve formě notářského zápisu či rozhodnutím soudu nově dochází z důvodu nadměrného podnikatelského rizika podnikatelů fyzických osob nebo fyzických osob v rámci veřejné obchodní společnosti; rovněž tak celospolečenské změny a mnohdy zcela rozdílné majetkové poměry manželů začasto vedou k zúžení SJM.

Zúžení SJM se může dotýkat nejen vlastnictví bytů, jednotek, nýbrž i členských podílů v bytových družstvech jako majetkového práva značné hodnoty.

Jestliže je předmětem smlouvy nemovitost nebo byt, jednotka, která již náleží do společného jmění manželů nebo do výlučného majetku jednoho z nich, nabývá smlouva o zúžení či rozšíření společného jmění účinnosti vkladem do katastru nemovitostí.

Společné jmění manželů ve smyslu ustanovení § 149 odst. 1 obč. zaniká zánikem manželství (tj. rozvodem, smrtí jednoho z manželů); stejné právní účinky jako zánik manželství (vypořádání společného jmění) má i zúžení společného jmění smlouvou ve formě notářského zápisu dle § 143a odst. 1 obč. zákoníku a rozhodnutí soudu ve smyslu ustanovení § 148 odst. 1 obč. zákoníku.

Společné jmění manželů zaniká:

 1. zánikem manželství (rozvodem, smrtí jednoho z manželů)
 2. stanoví-li tak výslovně zvláštní zákon (nařízením likvidace majetku jednoho z manželů, konkurzem, propadnutím majetku apod.)
 3. stejné právní účinky jako zánik má ve sjednaném či stanoveném rozsahu i zúžení společného jmění dle § 143a odst. 1 obč. zákoníku smlouvou ve formě notářského zápisu a rozhodnutí soudu dle § 148 odst. 1 obč. zákoníku, vždy až na věci tvořící obvyklé vybavení domácnosti

Zúžení či rozšíření společného jmění manželů je možné jen ve formě:
-smlouvy o zúžení či rozšíření společného jmění ve formě notářského zápisu
-rozhodnutím soudu na návrh jednoho z manželů ze závažných důvodů na straně druhého z manželů (např. marnotratnost, gemblerství, těžký alkoholismus, závislost na drogách, nadměrné či neodůvodněné zadlužování, snížená schopnost rozeznat závažnost právního jednán apod.) či získání oprávnění k podnikání manžela jako fyzické osoby nebo z důvodu, že se manžel stal neomezeně ručícím společníkem obchodní společnosti

Z ustanovení § 143 a § 151 obč. zákoníku vyplývají tyto etapy společného jmění manželů:

 1. vznik společného jmění manželů
  1. uzavřením manželství anebo
  2. dnem zániku manželství, s výjimkou věcí tvořících obvyklé vybavení společné domácnosti, pokud tak stanoví smlouva uzavřená ve formě notářského zápisu ve smyslu ustanovení § 143a odst. 2 obč. zákoníku
 2. změna rozsahu společného jmění manželů
  1. smlouvou uzavřenou formou notářského zápisu ve smyslu ustanovení § 143a odst. 1 obč. zákoníku
  2. rozhodnutím soudu o zúžení společného jmění s výjimkou věcí tvořících obvyklé vybavení společné domácnosti na návrh některého z manželů ze závažných důvodů ve smyslu ustanovení § 148 odst. 1 obč. zákoníku
  3. rozhodnutím soudu o zúžení společného jmění až na věci tvořících obvyklé vybavení společné domácnosti na návrh některého z manželů, že druhý z manželů získal oprávnění k podnikatelské činnosti nebo se stal neomezeně ručícím společníkem obchodní společnosti ve smyslu ustanovení § 148 odst. 2 obč. zákoníku
 3. zánik společného jmění manželů, ke kterému dochází vždy zánikem manželství
 4. vypořádání společného jmění po zániku manželství nebo ještě v průběhu manželství stanoví-li tak výslovnostně zákon (ustanovení § 149 odst. 4 obč. zákoníku pro případ zúžení společného jmění smlouvou ve formě notářského zápisu dle § 143 odst. 1 věta druhá obč. zákoníku a rozhodnutí soudu dle § 148 odst. 1 obč. zákoníku)
  1. dohodou
  2. rozhodnutím soudu
  3. zákonnou domněnkou
 5. obnovení společného jmění manželů rozhodnutím soudu dle § 151 obč. zákoníku

Došlo-li k zúžení společného jmění manželů na věci tvořící obvyklé vybavení společné domácnosti, došlo současně k zániku společného jmění manželů k ostatním věcem, které netvoří vybavení společné domácnosti. Pokud však po zániku společného jmění manželů k uvedeným věcem nenásleduje jejich vypořádání ve smyslu § 149 a § 150 ObčZ, tj. dohodou účastníků, rozhodnutím soudu nebo nastoupením fikce vzniku podílového spoluvlastnictví, platí ohledně těchto věcí režim společného jmění manželů. Majetkové nároky související s nakládáním vypořádávanými věcmi – kdo a v jaké výši je povinen něco nahradit druhému ze spoluvlastníků – lze řešit až po vypořádání společného jmění manželů Tyto nároky rozhodně nelze řešit dříve než současně s vypořádáním společného jmění manželů (rozsudek NS ČR ze dne 19.9.2005 sp.zn. 22 Cdo 2211/2004; in.:www.nsoud.cz)

Rozhodnutím o zúžení SJM ve smyslu § 148 odst. 1 a 2 ObčZ došlo k modifikaci rozsahu společného jmění účastníků, stanoveného ustanovením § 143 ObčZ, tedy k vyloučení věcí, které by jinak tvořily předmět jejich společného jmění, až na věci tvořící obvyklé vybavení jejich společné domácnosti, ze společného jmění účastníků. Ustanovení § 148 odst. 1 ObčZ je obdobou § 148 odst. 2 ObčZ ve znění před novelou provedenou zákonem č. 91/1998 Sb., nový § 148 odst. 2 a 3 pak dosavadního § 148a odst. 2 a 3. Novela tak věcně zachovala dosavadní konstrukci zániku bezpodílového spoluvlastnictví manželů, v nové dikci zúžení společného jmění manželů, jakožto principu ochrany majetku nepodnikajícího nebo z jiných „závažných důvodů“ ohroženého manžela. (rozsudek NS ČR ze dne 27.3.2002 sp.zn. 22 Cdo 1476/2000; in.:www.nsoud.cz)

Rozšířením společného jmění manželů ve smyslu ustanovení § 143a odst. 1 obč. zákoníku k členskému podílu v bytovém družstvu, který byl do té doby ve výlučném majetku jen jednoho z manželů, vzniká společné členství v družstvu ve smyslu ustanovení § 703 odst. 2 obč. zákoníku.

Zúžením společného jmění ve smyslu ustanovení § 143a odst. 1 obč. zákoníku je i sjednání přeměny společného jmění k určitým věcem v podílové spoluvlastnictví manželů včetně vlastnictví bytu a domu.

Ustanovení § 149 odst. 1 obč. zákoníku výslovně stanoví, že společné jmění manželů zaniká zánikem manželství, tj. zpravidla smrtí či rozvodem manželství, a nikoli jeho zúžením ve smyslu ustanovení § 143 odst. 1 obč. zákoníku a § 148 odst.1, 2 obč. zákoníku.

Zúžením společného jmění manželů ve smyslu ustanovení § 148 odst. 2 obč. zákoníku nezaniká společné jmění, nýbrž dochází k jeho změně (redukci) až na vybavení společné domácnosti s účinky ex nunc ve prospěch ochrany nepodnikajícího manžela s výjimkou věcí tvořících obvyklé vybavení domácnosti.

Protože společné jmění manželů rozhodnutím soudu ve smyslu ustanovení § 148 odst. 2 obč. zákoníku pro podnikání manžela nezaniká, nevypořádává se žádný majetek ve smyslu ustanovení § 149 odst. 2,3 obč. zákoníku.

Ustanovení § 149 odst. 4 obč. zákoníku vedle vypořádání společného jmění po zániku manželství ex lege rozšiřuje vypořádání společného jmění manželů i na případy uvedené v ustanovení § 143a odst. 1 obč. zákoníku a ustanovení § 148 odst. 1 obč. zákoníku.

Ustanovení § 149 odst. 4 obč. zákoníku neumožňuje vypořádat společné jmění manželů, které bylo zúženo rozhodnutím ve smyslu ustanovení § 148 odst. 2 obč. zákoníku na návrh některého z manželů z důvodu, že druhý z manželů získal oprávnění k podnikatelské činnosti nebo se stal neomezeně ručícím společníkem obchodní společnosti.

Ustanovení § 149 odst. 4 obč. zákoníku umožňuje vypořádání majetku a závazků, které ve smyslu ustanovení § 143a odst. 1 věta druhá obč. zákoníku tvoří jejich společné jmění ke dni platnosti dohody uzavřené ve formě notářského zápisu o zúžení společného jmění včetně členského podílu v bytovém družstvu či vlastnictví bytu.

Jelikož ustanovení § 149 odst. 4 obč. zákoníku umožňuje vypořádání k majetku zúženému společnému jmění soudem ze závažných důvodů ve smyslu ustanovení § 148 odst. 1 obč. zákoníku, musí se zúžení nutně týkat i majetku dosud ve společném jmění manželů, až na obvyklé vybavení společné domácnosti.

Z důvodu, že ustanovení § 149 odst. 1 obč. zákoníku váže okamžik zániku společného jmění na zánik manželství, přičemž ustanovení § 149 odst. 4 obč. zákoníku vylučuje vypořádání majetku k němuž bylo zúženo společné jmění z důvodu podnikání manžela ve smyslu ustanovení § 148 odst. 2 obč. zákoníku, je třeba mít za to, že zúžení společného majetku dle § 148 odst. 2 obč. zákoníku má účinky ex nunc, tj. do budoucna, a proto je vyloučeno vypořádání společného jmění; zákonodárce stanovil právní účinky rozhodnutí soudu ex nunc a vyloučil tak vypořádání z důvodu podnikání manžela ještě za trvání manželství (ochrana druhého manžela před zadlužením, zachování možnosti majetkového prospěchu z podnikání).

Zdroj: JUDr. Luboš Chalupa, www.akchalupa.cz

24 comments

 1. Dobrý den,
  chtěla bych poprosit o radu.S manželem jsme spolu 22let a před 4roky jsme si vzali hypotéku a postavili RD.Hypotéku máme splácet ještě 26let.Vše jsme dosud platili ze společných financí.Nyní se chce manžel rozvést a rozhodl se,že dům přenechá mně a já budu celou hypotéku splácet sama a on bude jen platit výživné na dceru(15let) 2000Kč/měsíčně.Je to vůbec reálné?On plánuje,že si postaví dům nový s novou partnerkou.Nehrozí, že by, pokud by se dostal do finanční tísně,měl na náš stávající dům nárok a nebo,že by případná exekuce přešla na dům? Děkuji

 2. Dobrý den, prosím o radu. Manžel prodělal před dvěma lety mozkovou mrtvici a není dobrý. Neužívá žádné léky, nechodí vůbec na kontroly, lékař tvrdí, že ho k tomu nemůže v žádném případě donutit. Nejhorší je, že manžel je opatrovníkem svého nesvéprávného bratra. Stalo se, že manžel nezaplatil za bratra závazky a přišly nedoplatky a pokuty. Splácíme tyto částky z našich starobních důchodů přes splátkové kalendáře. Převod opatrovnictví na jinou osobu už řeším přes opatrovnický soud. Ale bojím se, co se může stát. Bydlíme v bytě, jenž patří naší dceři, která nežije v ČR. Mám strach, že by mohl manžel nějakým způsobem zadlužit její byt anebo mě, protože neuvažuje správně. Snažím se ho uhlídat, ale stávající dluhy jsou důkazem, že se mi to nemusí někdy podařit. Bylo by možné vyřešit tento problém zúžením SJM? Jsem vyčerpaná, bojím se, kdyby se se mnou něco stalo, nikdo ho neuhlídá.
  Děkuji za radu, za každé slovo. Přeji krásné dny.

 3. Dobrý den, prosím vás potřebovala bych poradit. Rozešla jsem se s přítelem, se kterým mám dvě malé děti. Byla jsem na příslušném sociálním úřadě, požádat o příspěvky, které bych mohla brát. Tam mi řekly, že potřebuji od soudu, že nejsme spolu,ale že mi přispívá na děti a kolik, jenomže to dlouho trvá a já jsem sama se dvěma dětma a peníze potřebuji co nejdříve, už teď mě žíví sestra s bratrem. Paní na úřadě mi řekla, že mi stačí notářský zápis, kde bude napsáno, kolik měsíčně mi bývalý dává. Prý za to zaplatím, ale je to mnohem rychlejší. Potřebuji vědět jestli je to dostačující.
  Moc vám děkuji za odpevěď
  Lenka

 4. s manželem jsme si smluvně nechali před lety převést družstevní byt do společného vlastnictví. Manžel však má syna z prvního manželství. Jak zabránit tomu, aby zmíněný syn nedědil po smrti manžela odpovídající podíl na současném manželově spoluvlastnictví bytu.

 5. Dobrý večer,
  manžel se nedávno odstěhoval k jiné ženě,rozvod zatím neřešíme,ale chtěla by jsem vědět jaký je můj nárok na věci nabyté v manželství a na příjmy z firmy kterou vlastní a má ke mně nějakou vyživovací povinnost.Já bydlím se synem v našem společném
  domě,na co mám nárok?

 6. Dobrý den, zemřel mi manžel a zůstal mi velký dluh. Mám pouze důchod a když tento společný dluh budu splácet, tak zůstanu bez financí. Je možné se v dědickém řízení všeho zříci, aby jsem naš dluh nemusela sama splácet. Dékuji ODPOVÉDÉT

 7. Dobrý den, jsem v insolvenci, s manželem nemáme žádný společný majetek ani společné dluhy. Manžel by si rád koupil dům, ale se mnou jako manželkou v insolvenci nemá šanci. Vyřeší naši situaci zrušení SJM? Bude si potom moci koupit dům? Děkuji za odpověď

 8. Dobrý den. Chceme s manželkou provézt zúžené jmění manželů notářsky. Co všechno si máme k notáři sebou přinést a kolik cca bude notářský zápis stát. Děkuji za info

 9. Dobrý den….s manželem máme společnou hypotéku, která je na naši novostavbu, ve které již 2 roky bydlíme…je řádně a pravidelně splácená….nyní jsem zjistila, že manžel nadělal dluhy ve formě různých rychlopůjček a úvěrů – dohromady cca 350tisíc.Naštěstí jsem to zjistila v době, kdy chyběly pouze jedna-až dvě splátky u každé….tyto dluhy jsem ochotna za manžela zaplatit a nějak vyřešit.(i když jsem musela zrušit spoustu svých spoření, prodat některé své věci, poprosit rodiče o peníze…). Ale chtěla bych se pojistit do budoucnosti, že kdyby ještě něco takového nastalo, nebudu již spoludlužníkem já coby manželka a HLAVNĚ nebude ohrožen náš dům, já a naše děti. Je možné zúžit náš společný majetek tak, abych majitelem domu byla POUZE já (že by mi manžel půlku domu daroval), manžel by tu ani neměl trvalé bydliště? Tím pádem kdyby někdy v budoucnu ještě nějaké dluhy nadělal, nepřišla bych o dům? (pokud by to nebyl samozřejmě dluh na hypotéce – ale tu si hlídám já, takže to nehrozí). Nebo je třeba se opravdu oficiálně rozvést?Děkuji za odpověď.

  1. Dobrý den….s manželem máme společnou hypotéku, která je na naši novostavbu, ve které již 2 roky bydlíme…je řádně a pravidelně splácená….nyní jsem zjistila, že manžel nadělal dluhy ve formě různých rychlopůjček a úvěrů – dohromady cca 350tisíc.Naštěstí jsem to zjistila v době, kdy chyběly pouze jedna-až dvě splátky u každé….tyto dluhy jsem ochotna za manžela zaplatit a nějak vyřešit.(i když jsem musela zrušit spoustu svých spoření, prodat některé své věci, poprosit rodiče o peníze…). Ale chtěla bych se pojistit do budoucnosti, že kdyby ještě něco takového nastalo, nebudu již spoludlužníkem já coby manželka a HLAVNĚ nebude ohrožen náš dům, já a naše děti. Je možné zúžit náš společný majetek tak, abych majitelem domu byla POUZE já (že by mi manžel půlku domu daroval), manžel by tu ani neměl trvalé bydliště? Tím pádem kdyby někdy v budoucnu ještě nějaké dluhy nadělal, nepřišla bych o dům? (pokud by to nebyl samozřejmě dluh na hypotéce – ale tu si hlídám já, takže to nehrozí). Nebo je třeba se opravdu oficiálně rozvést?Děkuji za odpověď.

 10. Dobrý den, mám dotaz ohledně vyvázání z hypotéky jako ručitel. Před dvěma lety jsem bratrovi, který v té době byl ženatý a stále je, pouze od ženy odešel, šla ručit na hypotéku na byt. Asi po půl roce vzal manželku k sobě,udělali si zůžené spol.jm.manželů. Ona prodala svůj původní byt a nastěhovala se i s dětmi zpět k bratrovi. Bratr po čase připsal půl bytu své ženě. Nyní se zozvádějí. Prosím poraďte jakou šanci má můj bratr na vyplacení z bytu když se od tam odstěhuje/pracuje už v jiném městě/ a já jakým způsobem se mohu vyvázat z ručení na tu hypotéku. Švagrové určitě ručit nechci. Děkuji za odpověď.

 11. Dobrý den,v roce 2007 jsme si s manželem u notáře udělali zúžení spol.jmění manželů.Manžel si v roce 2009 zřídil u Česk.pojiš. smlouvu,kterou neplatil a ted už to má exekuce.Nemají mu to z čeho vzít.Barák je také v exekuci.To si zavinil z podnikání.Má právo exekuce mi sáhnout i přes to na stavební spoření,když v notářském zápisu mám uvedeno rozdělení?Děkuji

 12. Dobry den mam dotaz chceme se z přítelem vzít v nejbližším možnem terminu ale mám problém jsem zadlužená a nechtěla bych aby mé dluhy šli na přítele.Dá se tato situace nějak vyřešit sepsáním nějaké předmanželské smlouvy?Děkují Veronika

 13. Dobrý den. Chceme s manželem provézt zúžené jmění manželů notářsky. Co všechno si máme k notáři sebou přinést a kolik cca bude notářský zápis stát. Děkuji

 14. Dobrý den,
  moc Vás prosím o pomoc. Již dlouhý čas nežiji se svou ženou. Rozvod jsme nikterak neřešili,byť já se na něm několikrát chtěl dohodnout,ale marně. Teď už mám přítelkyni a já jí nedávno umožnil si ke mě dát trvalý pobyt a sama přinesla do společné domácnosti movité věci. Jenže tím,že nemám úpravu na výchovu a výši výživného na děti soudem,byť jsem se ženou domluvil kolik jí mám posílat a pravidelně tak činím. Teď mám ,ale obavu,že i když stále smluvený rozvod odmítá a já chci podat sporný,bude soud brát zřetel na to,že přítelkyně má u mne trvalý pobyt a může to mít vliv na určení výše výživného a SJM. Můžete mi prosím poradit jak mám teď postupovat ? Když jsem se stěhoval,téměř Vše jsem tam nechal a já se musel zařizovat znova,je možné tohle také někde uvést ? Mnohokrát děkuji za odpověď.

  1. Dobry den, jsem s manzelem rok vdana, mame spolu 10m chlapecka, posledni dobou si prestavame rozumet, manzel vydelává 25-29000 čistého, já jsem na rodičovské dovolené,predtím než si me vzal, si koupil barák, byt který máme je taky jeho, vlastne nemám nic. Chtela jsem se zeptat, ze zda by šlo do nejhoršího jako je rozvod, tak jestli by me jako muj manžel musel nejak vyplatit, nebo mi najít byt, na co mam vlastne narok, protoze kdyby jsme byli rozvedeni tak protoze mam rodičovskou dovolenou na jeho plat, tak bych brala pouze 7500kč a ješte dotaz, jestli by mi nejak nemohl vzít syna, treba tím jako strídává péče. Syna bych mu brát nechtela, ale ráda bych, že když už by se neco takoveho stalo, tak aby syn žil semnou. Omlouvám se takto napsaný dotaz ale je mi 23let a nevím si už rady a jak správne bych se mela zeptat. Prosim do e-mailu Jankaa02@seznam.cz, Dekuji

 15. Dobry den,s manzelem jsme jiz delsi dobu rozvedeni a spolecne jsme postavili garaz,ne kterou jsme pak po rozvodu spolecne pred notarem sepsali potvrzeni o vyporadani bezb.vlastnictvi.Bohuzel to neslo tenkrat prepsat v katastru nemovitosti,protoze ji exmanzel pouzil jako zastavu.Pak jeste mezi casem nekolikrat a ted je jeho adresa neznama a chodi mi oznameni o exekucnich rizenich,protoze jsem porad vedena jako spolumejitelka.Ted kazdy rok prijde slozenka na zaplaceni dane z nemovitosti.Chtela jsem udelat vymaz meho jmena a vzdat se spoluvlastnictvi,coz mi bylo zamitnuto .Jsem podruhe vdana,ziji v zahranici a doufala jsem ze snad bude konecne klidny zivot bez ex jeho exekucnich rizenich ktere mi opakovane chodi. Jak docilit vymazu z listu vlastnictvi a jak se majetku ktery pro me nema hodnotu vzdat??

 16. Dobrý den,s manželem máme notářsky sepsanou smlouvu o zúžení SJM k bytové jednotce.Smlouva je sepsána podle § 143 a občanského zákoníku.Chci se zeptat zda má manžel po rozvodu nárok na vyplacení podílu z bytu,který byl pořízen za doby manželství a touto smlouvou bylo upraveno jeho vlastnictví včetně vložení do katastru nemovitostí.Smlouvu jsme sepsali na základě dohody z důvodu manželova léčení pro gamblérstvi.Děkuji s pozdravem Ivana

 17. Dobrý den manžel si vzal půjčku bez mého vědomí na barák ,který byl jeho ještě před svatbou.V případě rozvodu budu muset platit polovinu splátek?Děkuji za odpověd.

 18. Dobrý den, prosím o radu, sym se chce oženit a z prvního manželství má postaven dům již ve svém vlastnictví a splácí hypotéku. Byl by tento dům dále po svatbě součástí SJM nové manželky, nebo by zůstal v jeho vlastnictví, protože ho nabyl před dalším sňatkem? Alena

 19. Dobrý den vážení,
  s partnerem, se kterým mám dvě malé děti (2, 4 roky), bydlíme v domě, který pořídili s bývalou manželkou. Máme zde trvalé bydliště, spolu s jeho dvacetiletým již nestudujícím synem (ten zde nebydlí, ale pracuje s tátou). Bývalá manželka zde již trvalé bydliště nemá. Mám dotaz ohledně vypořádání majetku, zda může soud stanovit exekutora, když jsou zde přihlášeny dvě malé děti. Byl zde v domě soudem nařízený odhadce. Další a asi rozhodující stání proběhne v květnu. Bojím se, že se u soudu nedohodnou, každý mluví o jiné částce k vyplacení. Obávám se, že nebudeme mít na vyplacení, myslíte si, že nás mohou exekutoři “dostat” pryč z domu, prosím? Můj partner se bude chtít domluvit na splátkách. Já se obávám, že takto to nefunguje. Poraďte mi, prosím. Velice Vám děkuji a jsem s pozdravem, Aneta

 20. Dobrý den,s manželkou se chystáme rozvést po 20letech manželství.Máme rodiný dům který jme nabyly v manželství a to tak ,že jej po smrti manželčina dědy darovala babička manželce s tím že si ji necháme doma na dožití a vyplatíme její dva syny a dceru.Což jsme učinily.Babička již nežije.Darovací smlouva je vedena na manželku.Dům jsme vyplatily z prodeje jiného domu,který jsme rovněž koupily jako manželé,a tento dům zaplatily moje rodiče.
  Jaký mám nárok v případě rozvodu na náš společný dům.Děkuji Pavel.J

  1. Píšete, že dům darovala babička manželce, proto se v případě domu nejedná o společný majetek manželů, ale o majetek pouze manželky.

  2. Dobrý den, skutečně jde do zúžení společného jmění manželů dát i podíl k družstevnímu bytu?
   S manželem jsme do družstva vstoupili po složení členského podílu a byt je napsán na oba. Vzhledem k tomu, že se manželovy děti z prvního manželství ke svému otci nehlásí, chceme zamezit jejich dědění v případě úmrtí manžela.
   Vydědění moc nevěříme, přeci jen lze namítat ledacos.
   Z těchto důvody bychom uvítali spíše to zúžení. Děkuji

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..