Dobro a zlo

Prakticky v každém soudním řízení se lze setkat s určitými projevy dobra a zla. Ochrana spravedlnosti je v právu obsažena zejména v universálním institutu výkonu práv v souladu s dobrými mravy.

Boj dobra a zla je od počátku spojen s existencí lidské společnosti jako formy základního přírodního zákona působení vzájemných antagonismů různých forem života na Zemi za účelem jeho věčného zachování a zdokonalování s prvky zpětně působící všeobecné harmonizace.

Lidská povaha je založena na zásadě „někoho milovat, někoho nenávidět“. Negativní rysy lidské povahy člověka jsou natolik vlastní každému z nás, že i křesťanství paradoxně popíralo vlastní učení svých židovských zakladatelů včetně Ježíše Krista o lásce tím, že označovalo svoje náboženské konkurenty jako nepřátele.

Boj dobra a zla v dějinách dříve, či později končí vítězstvím dobra, což je i jednou ze základních podmínek rozvoje a zachování spravedlivé lidské společnosti jako celku. Lidé se rodí v podstatě dobří a spravedliví, přičemž prvky zla v lidech se ve svém momentálním egoistickém zájmu snaží zneužívat jen nemocní mocí.

Princip kolektivní viny, založený v některých tzv. Benešových dekretech, je nutno odmítnout, neboť každý národ jako určitá množina lidí je zhruba ve stejném poměru reprezentován jak lidmi slušnými, tak těmi ostatními. Nutnost nyní již symbolického zrušení částí tzv. Benešových dekretů, zakládajících kolektivní vinu, spočívá v tom, že existence demokratického právního státu vylučuje, aby součástí jeho právního řádu byly jakékoli, byť
„vyhaslé“, platné právní předpisy, které zakládají např. otroctví, třídní či rasovou nenávist či kolektivní vinu. Vypuzení německé menšiny po 2. světové válce bylo Čechy všeobecně přivítáno, přičemž jemu předcházející vědomé a organizované násilí na Němcích (např. události v Ústí nad Labem), ústící v tzv. „divoký odsun“, bylo programově uměle vytvářeno tak, aby Němci z Československa raději sami utekli, než se nechali zabít. Vraždy na Němcích po květnu 1945 převážně páchala lůza, která je patrně pojímala jako „spravedlivou odplatu za to, že musela kolaborovat.“. Hrdinové se většinou konce války nedožijí, a pokud ano, jejich vrozená čest jim brání mstít se na civilním obyvatelstvu poraženého nepřítele. Nepřijaly-li vítězné mocnosti v Norimberku princip kolektivní viny ani vůči zločinnému spolčení pohlavárů tzv. Třetí říše, tím spíše nemohl být tento princip legitimně uplatněn na převážně zmanipulované mase poraženého národa, včetně přestárlých lidí, malých dětí a žen. Zůstanou-li tzv. Benešovy dekrety, zakládající princip kolektivní viny, součástí platného právního řádu České republiky i po našem vstupu do Evropské unie, mohou na tento existující zákonný „precedent“ oprávněně poukazovat i další státy, ve kterých se nacionalisticky zmanipulované národnostní menšiny významně podílely na etnických čistkách, např. na Balkáně, Izrael-Palestinská autonomie, Pákistán apod.

Projevy zla v některých jedincích jsou z důvodu jejich zvráceného charakteru či špatné výchovy natolik silné, že mají nutkání pod jakoukoli záminkou konat zlo. Tyto tendence jsou někdy natolik intenzivní a iracionální, že například čeští, polští či dokonce ruští neonacisté vyznávají zvrácenou Hitlerovu „ideologii“ o likvidaci sebe sama, tj. Slovanů jako tzv. „méněcenné rasy“. Ostatně atentát na R. Heydricha byl mimo pokusu o zamezení prakticky všeobecné kolaborace odůvodněn oprávněnou obavou zahraničního odboje, že skutečným motivem nástupu Heydricha do funkce zastupujícího říšského protektora bylo zahájit přípravy již naplánovaného postupného vyhubení všech Čechů jako nutného předpokladu následného
osídlení přilehlých slovanských území Němci (osudné Heydrichovo prořeknutí:„V tomto prostoru nemají Češi co pohledávat“ a „Toto je čistě německý prostor“, daných do souvislosti s úlohou Heydricha při vyhlazování Židů, tezí o „životním prostoru Němců na Východě“ a silné propopulační politiky včetně poněmčení setiny malých dětí porobených národů s „árijskými“ rysy).

Lze zevšeobecnit, že rozdíl v totalitních a zločinných společenských zřízení 20. století je ten, že „komunismus je založen na vyvlastňování soukromého majetku a nacismus je založen na vyvražďování a zotročování jiných národů a menšin“. Komunismus hledá dobro a přitom páchá zlo, pro nacismus je však nejhorší zlo, jak prostředkem, tak cílem.

Boj dobra a zla jako určité záruky rozvoje společnosti působením vzájemných antagonismů uvnitř každého živočišného druhu je trvale spojen s lidskou společností tak jako že platí „pravda je jen jedna, ale její hledání může být věčné.“

„Dějiny lidstva jsou střetem mezi přirozenou rovností mezi lidmi, která je popírána snahou jednotlivců o nadřazenost nad druhými.“

Je úkolem nás všech, zvláště právníků, aby se ve svém životě i práci víceméně řídili principem dobra a spravedlnosti. Rozhodování soudů může a musí významně ovlivňovat společenské vztahy důslednou ochranou principu spravedlnosti ve vztazích mezi lidmi jako základu moderního demokratického právního státu.

Zdroj: JUDr. Luboš Chalupa, www.akchalupa.cz

7 comments

 1. Dobrý den,jsme s manželem od r.2013 v insolvenci schválené splátkovým kalendářem a vlastníme nemovitosti na kterých je jako 1. zajištěný věřitel Hypoteční banka a jako 2.firma které manžel svůj dluh splácel odpracováním montáží jejich zakázek,což fungovalo až do té doby kdy přestal dostávat tyto zakázky od nich a tím pádem neměl jak dluh splatit.Najednou to nešlo a firma nám dala exekuci na veškeré naše účty a znemožnila nám platit hypotéku na dům.Tehdy jsem byla nucena podat návrh na insolvenci a naše dcera začala platit hypotéku za nás,později sepsala dne 29.8.2012 s H.bankou smlouvu,kde se zavázala splatit dluh v celé výši.Došlo mezi nimi k dohodě,že banka nebude udělovat pokyn k prodeji a to také hned na začátku naší insolvence,do které přistoupil i manžel,oznámila soudu že neměla v úmyslu zpeněžovat,že je dluh splácen spoludlužníkem.Tehdy měl soud reagovat na toto sdělení jako na námitku zajištěného věřitele což neučinil.Insolvenční správce několikrát žádal soud o udělení souhlasu k prodeji našich nemovitostí,protože 2.zaj.věřitel udělil pokyn k prodeji a opakovaně insol.správce žádal o vyrozumění soudu.Zda se na něčem dohodli nám nebylo sděleno ani Hypoteční banka neinformovala naší dceru o svém záměru udělit pokyn k prodeji.Máme zato že dceru nechali splácet a tím snižovat dluh, aby po prodeji našich nemovitostí pod cenou ,předem známému zájemci,byl uspokojen i 2.zaj.věřitel.Až v roce 2015 v srpnu začali prodávat a to bez pokynu 1.zaj.věřitele,který si správce nějakým způsobem nám neznamým obstaral až když jsme si na ten jeho postup prodeje stěžovali.Vše je zveřejněno na insolvenčním rejstříku.Nyní soud nechce dceři přiznat nárok na část dluhu který po dobu insolvence splatila a nám tím vůči ní vznikl nový dluh v době insolvence.Dcera vlastně zaplatí 2.zaj.věřitele,který by jinak nedostal nic.Mezi tím co jsme podali žalobu proti prodeji,kterou soud zamítl a máme možnost se odvolat,ale nemáme peníze na obhájce.Mám uznanou nemoc z povolání,12 odstupných platů můj bývalý zaměstnavatel odeslal insol.správci již v lednu tohoto roku 2017,hned potom mu KOOPERATIVA odeslala moje odškodnění za úraz,které jak tvrdí mu nepatří ale nevrátil mi je a protože jsem hlášena na prac.úřadě a bez možnosti dostat podporu,tu mi má vyplatit správce,nemáme již finance na běžné účty natož na právníka.Soud na naše stížnosti vůbec neodpovídá.Můžete nám prosím poradit?Naše insolvence je vedena pod sp.zn.KSCB 27 INS 8641/2012Děkuji předem za odpověď Daňhelová

 2. Dobrý den,v roce 2007 jsem koupil na hypotéku dům.Moje družka byla hlavní žadatel a já ručitel.V roce 2013 jsme se rozešli a ona přestala platit hypotéku.Já za ní všechny dluhy uhradil a převzal hypotéku na sebe a platím i nadále.Ona má stále polovinu domu a na ničem se nepodílí.Jen mi neustále nechá otevírat dům s policii a krade mi věci z mé společné domácnosti s mou novou družkou.n Veškeré věci jsou mé družky která dům nově zařídila.Policie tvrdí že má polovinu domu a ,že si tedy v domě může dělat co chce a brát si věci které chce.Děkuji za odpověd.Toms Jan

 3. Dobrý den,švagr si od nás koupil nemovitost za zaplacený dluh 1 milion mojí ženy-(jeho sestry),ale smlouvu si napsaly o 900000,Kč vyšší a to již nezaplatily na účet ženy jak bylo ve smlouvě,připraveno tak abych podepsal smlouvu,navíc bylo dohodnuto že nám koupí byt za slevu z odhadní ceny 2500000,-Kč ale ani toto nesplnil a 2 roky platíme podnájem ze svého malého důchodu makléři, kterého si najal aby se nás zbavil že bude dům prodávat ale
  dům neprodává nýbrž pronajímá a my jsme zadluženi náklady na bydlení,moje
  žena nevznáší žádné plnění od bratra-kupce navíc mi tajila neplnění od něj.
  Dnes už je jasné že manželka se tak vysokou půjčkou úmyslně zadlužila aby
  řešila po mě dědictví pro mého syna z předchozího vztahu,což jí 20 let leželo v hlavě a dozrával čas tak její 2.bratr zrovna potřeboval peníze na byt údajně že bude splácet on ale místo toho si brala tajně úvěry abych nic nepoznal a tak zadlužená prodává na falešně napsanou smlouvu dalšímu bratrovi který už ani nekomunikuje ani k narozeninám(s okradenými je dobré už nic nemít),dlouho se slibovalo asi na promlčení,dřel jsem se dlouhá léta
  pro podvodníky z rodiny bez koruny,mělo by se takové jednání trestat i po
  tzv.promlčení vždytˇskoro nový dům se zahradou také má hodnotu stejnou i po
  pár letech,podvodníci ti nemají žádnou cenu ale peníze na další levárnu.
  Jsem zlomený důchodce a nikdy bych tomuto jednání nevěřil po 33ti letech manželství a léta vstřícného pomáhání k majetku oné rodiny,manželka pro
  1/4 majetku dědictví zničila těžce vybudovaný majetek v hodnotě cca 3 milionů kdyby nelezla do Raifky a nepodváděla obětavého manžela který stavě
  i s vředy na dvanáctníku,proč nemohu užívat věci které jsem si hodně dělal
  sám a nebo proč za ně nemohu dostat peníze z ohodnocení odhadcem? Vždytˇ
  jsem pomohl více než se pomohlo mě,proč musím platit podnájem a zbytečně
  podporovat chytré nemakačenka celým důchodem když ten byt mohl být náš,ale
  je mi 65 roků, (za chvíli umře a je tu zase ten jeho dědic),to by tak hrálo
  nic takového,atˇpo něm nezůstanou žádné větší hodnoty,manželka si opsala mé
  číslo účtu a tajně si hradí svoje úvěry, mam jí udat nebo co schovávala i
  mé výpisy z účtu a přitom ještě vše musím dělat i za ní,nebo je i tělesně už na tom špatně,.posudte,to není pomluva ale podrobnost k pochopení,.
  Farský K.

 4. dobry den ,mam problem byl jsem v breznu na operaci v fakultni nemocnice plzen bory 2013 kde jsem prisel o dva predni zuby a vubec netusim proc. v papirech je pouze napsano ze pri komplikovane intubaci nikdo se o tom nechtel bavit a dodnes to trva .jen aby se kryli tak my zubar od nich z nemocnice napsal jako ze mam paradentozu .samoszrejme ze jsem ihned navstivil sveho zubare kde my bylo zdeleno ze jsem prisel o dva stale zdrave zuby .jsem bez jedinyho kazu atd.vubec nevim co delat nikdo se nechce o tom bavit muzete my nejak poradit predem vam moc dekuji.trnka

 5. dobry den.Chci vas poprosit o radu.Nastoupil jsem v rekr stredisku jako udrzbar.Mel jsem skusebni dobu 3 mesice ale to se prodlouzilo na 6 mesicu. v te dobe jsem byl ale po uraze nohy.Jak jsem chodil o berlich,zablokoval se mi hrudnik a musela me odvezt rzp do nemocnice.jeste jsem nebyl dolecenej a musel jsem pracovat a dostal jsem infekci do zranene nohy.uz to neslo vydrzet, pracovat v bolestech a odesel jsem. majitel strediska nema zadnej zajem o komunikaci,je mu jedno ze uz 15 mesicu mam stale problem s nohou i hrudnikem. co mam delat,,mam na neco pravo,,,dekuji krizek

 6. Dobrý den,
  v roce 2010 se mně stal pracovní úraz kolena. Nyní se s zaměstnavatelem finančně vyrovnávám(cena za léky, poplatky u lékařů ap.) Na kontroly, jak do nemocnice, tak k závodní lékařce mě vozil manžel našim autem. Zaměstnavatel by mně tady měl proplatit i tyto náhrady, ale bohužel si nevím rady, jak to vypočítat a hlavně doložit.
  Některé cesty na kontrolu jsem také absolvovala MHD, ale mám roční kupon, nekupuji si tedy samostatně lístky, dají se tyto cesty také nějak vyúčtovat?
  Prosím poraďte, děkuji.

 7. Dobrý den,,mám letitý problém v Německu,byla sem okradena o sirotčí a vdovskou rentu,v roce 2001 jsem všechny soudy vyhrala ale bohužel dotyčný mi nesplací nic a já si do dnes dopisuji s německymi soudy a nejsou mi schopni pomoci,,nemám ani finance na pravní zastoupení a už nevím co v tomto připadě udělat.Mužete mi prosím napsat zda by se v naši Republice našel někdo kdo by mne opravdu chtěl pomoci v zastupovaní,již sem vyskoušela všechny možnosti..Děkuji Krejcarová

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..