Právník zdarma

Snad každý se čas od času v průběhu života dostane do situace, kdy potřebuje právní rady nebo právní pomoc. Ne každý si pak může dovolit zaplatit za služby právníka nebo advokáta. Kdo má v takovém případě nárok na bezplatnou právní pomoc a za jakých podmínek vám může být přidělen právník zdarma?

Právník zdarma a občansko právní spory

U občansko právních sporů nemáte automaticky nárok na právní zastoupení zdarma. Zákon ale připouští, aby v oprávněných případech byl právník zdarma přidělen. V tomto případě se jedná konkrétně Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád – konkrétně pak § 30:

(1) Účastníku, u něhož jsou předpoklady, aby byl soudem osvobozen od soudních poplatků (§ 138), předseda senátu ustanoví na jeho žádost zástupce, jestliže je to třeba k ochraně jeho zájmů. O tom, že může tuto žádost podat, je předseda senátu povinen účastníka poučit.
(2) Vyžaduje-li to ochrana zájmů účastníka nebo jde-li o ustanovení zástupce pro řízení, v němž je povinné zastoupení advokátem (notářem), ustanoví mu předseda senátu v případě uvedeném v odstavci 1 zástupce z řad advokátů.

Na základě uvedeného paragrafu je tedy možné požádat soud o přidělení právníka zdarma. Aby soud vaší žádosti vyhověl, je nutné, aby vaše žádost obsahovala rozhodující argumenty – může se jednat o nemajetnost nebo nedostatečné finanční prostředky.

Právník zdarma a trestní stíhání

V případě že se dostanete do konfliktu se zákonem, a hrozí vám trestní stíhání (nebo je již dokonce zahájeno) tak se velmi pravděpodobně bez právníka nebo advokáte neobejdete. Zákon umožňuje přidělení právníka zdarma. U trestního stíhání pak rozhoduje to, jestli se jedná o tzv. „nutnou obhajobu“. Pokud ano, pak zákon přímo nařizuje, abyste u soudu byli zastupování právním zástupcem.

Právník zdarma a nutná obhajoba

V případě trestního řízení musí mít obviněný v některých případech právního zástupce, advokáta. Obviněný si jej podle zákona může zvolit sám. Pokud si jej nezvolí, nebo pokud nemá dostatečné prostředky na to, aby si mohl dovolit vlastního právního zástupce, pak mu soud přidělí advokáta ex offo (nebo právník zdarma).

Případy kdy máte nárok na právní pomoc zdarma v případě „nutné obhajoby“ jsou vyjmenovány příslušným zákonem. Jedná se o zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), konkrétně pak § 36:

(1) Obviněný musí mít obhájce už v přípravném řízení,

a) je-li ve vazbě, ve výkonu trestu odnětí svobody nebo na pozorování ve zdravotnickém ústavu (§ 116 odst. 2),
b) je-li zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo je-li jeho způsobilost k právním úkonům omezena, nebo
c) jde-li o řízení proti uprchlému.

(2) Obviněný musí mít obhájce také tehdy, považuje-li to soud a v přípravném řízení státní zástupce za nutné, zejména proto, že vzhledem k tělesným nebo duševním vadám obviněného mají pochybnosti o jeho způsobilosti náležitě se hájit.
(3) Koná-li se řízení o trestném činu, na který zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice převyšuje pět let, musí mít obviněný obhájce už v přípravném řízení.
(4) Obviněný musí mít obhájce též

a) v hlavním líčení konaném ve zjednodušeném řízení proti zadrženému,
b) v řízení, v němž se rozhoduje o uložení nebo změně zabezpečovací detence nebo o uložení nebo změně ochranného léčení, s výjimkou ochranného léčení protialkoholního,
c) má-li se vyjádřit k tomu, zda se vzdává práva na uplatnění zásady speciality v řízení po vydání z cizího státu,
d) v řízení o vydání do cizího státu nebo o předání do jiného členského státu Evropské unie,
e) v řízení o dalším předání do jiného členského státu Evropské unie, nebo
f) v řízení o uznání a výkonu cizozemského rozhodnutí, v řízení o uznání a výkonu rozhodnutí jiného členského státu Evropské unie o peněžitých sankcích a plněních, kterým byl uložen peněžitý trest nebo pokuta, a v řízení o uznání a výkonu rozhodnutí jiného členského státu Evropské unie o propadnutí nebo zabrání majetku.

 

A dále je právník zdarma poskytován v případech, které jsou upraveny v paragrafu § 36a:

(1) Ve vykonávacím řízení, v němž soud rozhoduje ve veřejném zasedání, musí mít odsouzený obhájce,

a) je-li zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo je-li jeho způsobilost k právním úkonům omezena,
b) je-li ve vazbě, nebo
c) jsou-li pochybnosti o jeho způsobilosti náležitě se hájit.

(2) V řízení o stížnosti pro porušení zákona, v řízení o dovolání a v řízení o návrhu na povolení obnovy musí mít odsouzený obhájce,

a) jde-li o případy uvedené v § 36 odst. 1 písm. a) nebo b),
b) jde-li o trestný čin, na který zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice převyšuje pět let,
c) jsou-li pochybnosti o jeho způsobilosti náležitě se hájit,
d) jde-li o řízení proti odsouzenému, který zemřel.

 

Právník zdarma v ostatních případech trestního stíhání

U ostatních případů trestního stíhání není právní zástupce zákonem požadován. Přesto ale zákon přiznává právo na to, aby si každý obviněný (nebo obecně každý účastník soudu) zvolil svého právního zástupce. I v tomto případě je možnost poskytnutí právní pomoci zdarma. Právník zadarmo je poskytován podobně jako u občansko právních sporů popsaných výše.

Aby byl právník zdarma přidělen, je opět nutné obrátit se na soud a požádat o bezplatnou právní pomoc. Návrh soudu je opět nutné doložit majetkovými poměry, které zakládají nárok na bezplatnou právní pomoc.

Právník zdarma – další možnosti

Pokud vaše potřeba získat bezplatnou právní pomoc nespadá ani do jedné z výše uvedených kategorií, pak další možností jak získat právník zdarma je obrátit se přímo na Českou advokátní komoru. Komora může poskytnout bezplatnou právní pomoc, pokud doložíte usnesení soudu nebo soudce o zamítnutí bezplatné právní pomoci. A dále pokud současně prokážete, že poskytnutí právní služby bylo odmítnuto alespoň dvěma advokáty. V takovém případě pak může Česká advokátní komora poskytnout právníka zdarma.