Nakládání s majetkem ve výlučném vlastnictví manžela povinného

V právní praxi dochází k nežádoucím situacím, kdy soudní exekutor – namísto prověření elementárních skutečností, zda majetek evidovaný v katastru nemovitostí jen na jméno manžela povinného může spadat do společného jmění manželů anebo nikoli – bez dalšího doručí exekuční příkaz i manželovi povinného, ačkoli je již z poznámek na listu vlastnictví prokazatelné, že se jedná o majetek jen ve výlučném vlastnictví manžela povinného.

V nedávné době na stránkách Bulletinu advokacie a Právního rádce proběhla polemická diskuze mezi mnou a předním autorem z oblasti práv k nemovitostem Mgr. Ing. Petrem Baudyšem týkající se právních následků smlouvy o převodu vlastnictví uzavřené po nařízení exekuce, kterou následně vyřešila judikatura Nejvyššího soudu ČR. 1)

Exekutor je v rámci výkonu svých povinností i v rámci předcházení škodám ve smyslu ustanovení § 415 obč. zákoníku povinen ještě před doručením exekučního příkazu manželovi povinného pro domnělé společné jmění manželů z veřejně přístupných úředních registrů 4) s možností on-line placeného přístupu k aktuálním výpisům z listu vlastnictví i s poznámkami o způsobu a datu nabytí majetku předem hodnověrně zjistit, zda nemovitost evidovaná v katastru nemovitostí jen na jméno manžela povinného může spadat do společného jmění manželů anebo je to absolutně vyloučeno, např. pro nabytí darem či dědictvím ve prospěch manžela povinného.

Účastníkem exekučního řízení ve smyslu ustanovení § 36 odst. 2 ex. Řádu není manžel povinného, pokud je exekucí neoprávněně postižena věc, právo či jiná majetková hodnota, která je již z veřejně přístupného úředního registru od počátku prokazatelně jen ve výlučném vlastnictví manžela povinného, který je nabyl dědictvím, darem, případně ještě před uzavřením manželství.

Z důvodu, že ustanovení § 36 odst. 2 ex. Řádu 2) výslovně a jednoznačně stanoví, že manžel povinného je účastníkem exekučního řízení, jen pokud jsou exekucí postiženy věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty patřící do společného jmění manželů, přičemž ustanovení § 44 odst. 7 i § 47 odst. 4 ex. Řádu 3) výslovně zakazují nakládání s majetkem toliko povinnému, není smlouva o převodu vlastnictví uzavřená manželem povinného až do dobrovolného splnění povinnosti před vlastním zpeněžněním absolutně neplatná pro zjevně nesprávné doručení exekučního příkazu i manželovi povinného, který je již z veřejně přístupného úředního registru (například katastru nemovitostí) prokazatelně výlučným vlastníkem exekucí neoprávněně postiženého majetku; tím není dotčena ochrana dobré víry i vlastnictví nabyvatele v případě již realizovaného zpeněžnění.

Smlouva o převodu vlastnického práva k majetku od počátku prokazatelně jen ve výlučném vlastnictví manžela povinného, jehož výlučné vlastnictví samo o sobě jednoznačně prokazuje veřejně přístupný úřední registr (například poznámka o nabývacím titulu manžela povinného ve formě dědického rozhodnutí, darovací smlouvy ve výpisu z katastru nemovitostí), uzavřená manželem povinného po zjevně neoprávněném doručení exekučního příkazu i manželovi povinného do dobrovolného splnění vymáhané povinnosti povinným, tj. před zpeněžněním, není absolutně neplatná ve smyslu ustanovení § 44 odst. 7 ani § 47 odst. 4 exekučního řádu, neboť se na tyto osoby zákaz zcizení od počátku výslovně nevztahuje s tím, že manžel povinného po právu ani nebyl ve smyslu ustanovení § 36 odst. 2 ex. Řádu účastníkem řízení.

V případě, že byl v exekuci vedené dle ustanovení § 251 a násl. O.s.ř. či zákona č. 120/2001 Sb. v rozporu se zákonem zpeněžněn majetek od počátku prokazatelně jen ve výlučným vlastnictví manžela povinného, je povinný manžel vydat manželovi povinného bezdůvodné obohacení ve výši obvyklé ceny neprávem postiženého majetku ke dni zpeněžnění, které se ve smyslu ustanovení § 114 obč. zákoníku za trvání manželství nepromlčuje. 5)

Naopak nevyplývá-li samo o sobě z poznámky zapsané v katastru nemovitostí, zda je majetek evidovaný ve veřejných úředních registrech jen na manžela povinného i ve skutečnosti v jeho výlučném vlastnictví – například nabytí kupní smlouvou uzavřenou za trvání manželství kterýmkoli z manželů jen na jméno jednoho z nich – je správné zařazení sporné věci (majetkové právo) do exekuce, což odůvodňuje ustanovení § 144 obč. zákoníku.6)

Exekutor, který v rozporu s ustanovením § 36 odst. 2 ex. Řádu a v rozporu se zápisem údajů z veřejně přístupných úředních registrů (například katastru nemovitostí) zjevně neoprávněně zařadí věc (majetkové právo) do exekuce od počátku prokazatelně jen ve výlučném vlastnictví manžela povinného, odpovídá manželovi povinného za škodu ve smyslu ustanovení § 32 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb. ve spojení s ustanovením § 415 obč. zákoníku.
_____________________________________________
Poznámky.
1) usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27.9.2007 sp.zn. 29 Odo 1070/2006
2) Ustanovení § 36 odst. 2 ex. řádu: Jsou-li exekucí postiženy věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty patřící do společného jmění manželů, je účastníkem exekučního řízení, pokud jde o tyto věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty, i manžel povinného.
3) Ustanovení § 44 odst. 7 ex.řádu: Po doručení usnesení o nařízení exekuce nesmí povinný nakládat se svým majetkem včetně nemovitostí a majetku patřícího do společného jmění manželů, vyjma běžné obchodní činnosti, uspokojování základních životních potřeb, udržování a správy majetku. Právní úkon, kterým povinný porušil tuto povinnost, je neplatný. Věta první a druhá se nepoužije, je-li povinným stát.
Ustanovení § 47 odst. 4 ex. Řádu: Majetek, který je postižen exekučním příkazem, nesmí povinný převést na jiného, zatížit ho nebo s ním jinak nakládat. Právní úkon, kterým povinný porušil tuto povinnost, je neplatný.
4) Podle stanoviska občanskoprávního kolegia Nejvyššího soudu ČSSR č. 20/1974 Sb. rozh.: „Nepodanie návrhu na vylúčenie hnuteľných vecí, hotových peňazí a iných vecí, u ktorých nedochádza pri súdnom výkone rozhodnutia k predaju, z výkonu rozhodnutia podľa ustanovenia § 267 odst. 1 O. s. p., nevylučuje možnosť žalovať veriteľa (oprávneného pri súdnom výkone rozhodnutia) na plnenie z neoprávneného majetkového prospechu.
5) Ustanovení § 500 odst. 1 obč. zákoníku: Jde-li o vady zjevné nebo o vady, které lze zjistit z příslušné evidence nemovitostí, nelze uplatňovat nárok z odpovědnosti za vady, ledaže zcizitel výslovně ujistil, že věc je bez jakýchkoliv vad.
6) Ustanovení § 144 obč. zákoníku: Pokud není prokázán opak, má se za to, že majetek nabytý a závazky vzniklé za trvání manželství tvoří společné jmění manželů.

Zdroj: JUDr. Luboš Chalupa, www.akchalupa.cz

2 comments

 1. Dobry den chel bych se zeptat..jsme manzele ale brzy se budem rozvadet..pocas manzelsty sme vzaly hypoteku na byt..ted zijem asi rok odelene..manzelka porad bydly v tom byte a me snej vyhodila pred rokem nam to neklapalo a porad sme se hadaly..ja bydlym v pronajmu a jeste ji platim cast hypoteky cos sou 4000kc mesicne.. da se to nak udelat abych to neplatil at si to platy sama kdiz ja v tom byte nebydlim..predem dekuju za pomoc

 2. mam dotaz,manžel požadal po 12-ti letech o rozvod,před svatbou manžel dostal rodinný dum darem,po svatbě jsme ho rokonstruovali,manžel platil rekonstrukci ze svých peněz,ja jen domácnost,mám nárok na nějakou finanční konpenzaci?

 3. Dobrý den, chtěla bych se zeptat.Jsme manžele 6 let, ale už třetím rokem spolu nežijeme a o rozvod jsme ještě nezažádali. Nastal takový problém, že mi přišli asi 3 exekuce za manžela( půjčka, pokuta od revizora atd). Vše vyřizoval jen manžel bez mého vědomí a pokutu za černou jízdu taky dostal on. Když jsem volala exekutorovi, tak mi bylo řečeno, že vše je jen na jeho jméno a když se nechám rozvést, tak ty pohledávky padnou jen na něj.. Je to tak? Co pro to mám udělat aby jeho dluh nepadl na mě? Děkuji za odpověď.. L.

 4. Dobrý den, můj problém spočívá v tom, že v r. 2004 bylo moje manželství rozvedeno v nepřítomnosti mého manžela. Ten rodinu opustil v roce 2001 a odstěhoval se do SRN. Od té doby se mnou nekomunikuje. SJM nebylo rozděleno.. spadá do něho byt v osobním vlastnictví, v tomto bytě již 10 let nikdo nebydlí, sama jsem splatila úvěr na byt a exekuce, které na něm vázly. platím daň , pojištění a opravy můj bývalý manžel se na ničem po celou dobu nepodílí. Byt potřebuje generální opravu , v současné době je neobyvatelný. Nyní se mi ozval zájemce který by chtěl byt koupit, co mám dělat když se mnou můj bývalý manžel odmítá komunikovat? Neznám jeho adresu mám jen kontakt na Skype a tam mi neodpovídá. Je vůbec nějaké řešení?? Placení poplatků a nezbytně nutných nákladů na údržbu domu ve kterém se byt nachází je pro mě čím dál větší zátěží a proto bych byla pro prodej.
  Předem děkuji za radu jak tuto situaci řešit.

 5. Exekutor postihl majetek v SJM, je povinností zaslat exekuční příkaz manželce povinného, pokud tak neučiní, co se děje. Exekuce byla dána na darovací smlouvu, manželka nedala souhlas k převzetí daru. Marně se snaží vyloučit 1/2 nemovitosti z exekuce. Povinný zemřel, manželka se zřekla dědictví, další dědicové dali dědictví do likvidace. Zaniká pohledávka či nikoliv. Může oprávněný po 10 letech změnit osobu povinnou, nyní je exekuce vedena proti mrtvému za účasti manželky na zbylou 1/2 nemovitostí, kterou ji soud přiřkl při vypořádání SJM v dědictví /celý dluh byl zařazen do dědictví/
  děkuji

 6. Dobrý den ,potřebuji poradit ,jaký nárok mám po rozvodu s manželem.

  Manželé jsme 19 let,rok již s manželem nežiji,chci se rozvézt.Jde mi o SJM.Celých 19 let jsme měli společný bankovní účet ,na který nám chodila výplata obou ,platili jsme ze společného účtu pojištění důchodové,životní apod,společně jsme obstarávali nákupy jídla pro celou rodinu/máme dvě dcery/.Manžel po smrti jeho otce získal garsoniéru,kterou manžel prodal a peníze z prodeje přišli na náš společný bankovní účet.Postupně jsme opravili dům /dům ,ve kterém jsme bydleli je majitelem můj manžel ještě před naší svatbou/,zrenovovali jsme celý dům.Dále si manžel koupil dvě motorky pro vlastní potřebu.Nyní,kdy požaduji rozvod,mi manžel říká,že od něj nedostanu žádné peníze,že na ně nemám nárok,že je všechno jeho.Z mé strany jsem do manželství nepřinesla nic,žádné zděděné peníze apod.,pouze jsme si společně šetřili.Prosím o radu,zda od manžela mohu požadovat nějaké peníze,či nemám doopravdy žádný nárok .Potřebuji nějak začít,nemohu začít z výplaty do výplaty.Děkuji,Ivča S.

  1. dobrý den.díky advokáta jsem přišla o 500000ks.Nejsem finančně zajištěná.má cenu se soudit s advokátem nebo mají vždy pravdu.nevím jak dál.děkuji za odpověď

 7. Dobrý den chtěl bych se zeptat.Jsme manželé.ale brzy nebudeme.budeme se rozvádět.Byt přenechávám ženě a dětem a já budu kupovat (beru si hypotéku)byt.Ten ale budu kupovat eště v době co budeme svoji a tak bych chtěl sepsat nějak smlouvu jako že manželka si na tento byt co si budu kupovat pro sebe nebude dělat žádné nároky.Bohužel nevíme jak to sepsat aby to bylo v pořádku a jestli pak tento dokument stačí podepsat na obci kde je prověření podpisů.
  předem děkuji za pomoc

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..