Střídavá výchova a určení výživného a styku s nezletilým dítětem

Změna společensko-ekonomických podmínek se začíná výrazněji dotýkat i rodinných vztahů, jako je výchova nezletilých dětí a styk rodičů s nezletilým dítětem.

Otázka výchovy a styku rodiče s nezletilým dítětem je současně i otázkou filozofickou související s přirozeným (vrozeným) právem rodiče na výchově jeho potomka, jenž je od počátku druhu hluboce a trvale zakořeněné v lidské společnosti.

Nerovné a mnohdy nedůstojné právní postavení rodiče, kterému nebylo dítě svěřeno do výchovy, vůči rodiči, který má dítě ve výchově, je hlavní příčinou častých a zbytečných konfliktů rodičů při výchově nezletilého dítěte a styku s ním.

V případě, kdy soudní praxe všeobecně a trvale nerespektuje jednoznačný a výslovný příkaz zákonodárce rozhodovat v soudních řízeních o určitém nároku (povinnosti), jde o neústavní zásah soudní moci do moci zákonodárné, který porušuje ústavní princip právního státu zakotvený v Ústavě.

Judikatura tzv. střídavé výchovy

Soudní praxe v poslední době připustila tzv. střídavou výchovu nezletilého dítěte obou rodičů s tím, že v dané problematice již rozhodovaly i odvolací soudy.

 1. Neuveřejněný rozsudek Městského soudu v Praze z listopadu 1996 o střídavé výchově nezletilého dítěte zní ve výroku takto: Nezl. … se svěřuje do střídavé výchovy obou rodičů. Otec je oprávněn mít nezl. ve své výchově vždy prvé dva týdny v měsíci, a to počínaje první nedělí v měsíci od 18.00 hod do třetí neděle v měsíci do 18.00 hod.Matka je oprávněna mít nezl. ve své výchově od třetí neděle v měsíci od 18.00 hod. do první neděle následujícího měsíce do 18.00 hod.Otec nezl. je povinen jej převzít první neděli v měsíci v určenou dobu v místě bydliště matky a matka je povinna po uplynutí dvou týdnů nezl. převzít v místě bydliště otce ve stanovenou dobu.Oba rodiče jsou povinni nezl. předat do výchovy druhého rodiče v určenou dobu s jeho potřebnými osobními věcmi a na střídavou výchovu jej řádně připravit.Žádnému z rodičů se výživné na nezl. nevyměřuje.Pokud jde o právní odůvodnění výroku o střídavé výchově, městský soud uvádí, že gramatický výklad § 50 odst. 1 zákona o rodině nevylučuje, aby dítě (ve výjimečných případech) bylo svěřeno do střídavé výchovy obou rodičů, neboť toto ustanovení pouze praví, že soud rozhodne, komu bude dítě svěřeno do výchovy, nežijí-li rodiče spolu. Nelze tedy vyloučit možnost svěření dítěte do střídavé výchovy obou rodičů.
 2. rozsudek obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 18. 3. 1997 sp. zn. Nc 41/95, uveřejněný v Bulletinu advokacie č. 9/1997, zní ve výroku takto:

Nezl. …., nar. …., se svěřuje do střídavé výchovy obou rodičů.

Otec je oprávněn mít nezl. u sebe v každém lichém měsíci v roce, matka každý sudý měsíc v roce. Střídání se bude realizovat v den předchozí nejpozději do 20 hod.

Matka je povinna přispívat na výživu nezletilé částkou …. měsíčně vždy do pátého dne v tom měsíci, v němž jí není nezletilá svěřena do výchovy, k rukám otce, a to s účinností od právní moci rozsudku.

Otec je povinen přispívat na výživu nezletilé částkou …. měsíčně vždy do pátého dne v tom měsíci, v němž mu není nezletilá svěřena do výchovy, k rukám matky, a to s účinností od právní moci rozsudku.

Dluh na výživném nevznikl.

Oba rodiče mají oprávnění v tom měsíci, kdy nezletilá není svěřena do jejich výchovy, stýkat se s dcerou o sudých víkendech v roce od pátku 17 hod. do neděle 20 hod.

Oběma rodičům se ukládá předat nezletilou do výchovy druhého rodiče v určenou dobu, s jejími potřebnými věcmi, a na střídavou výchovu nezletilou řádně připravit.

Pokud jde o právní odůvodnění, uvádí rozsudek mimo jiné, že rodinné vztahy je třeba posuzovat nejenom podle zákona o rodině, nutno zohlednit i Úmluvu o právech dítěte, která je rovněž součástí našeho právního řádu, a kde podle čl. 3 odst. 1 musí být zájem dítěte předním hlediskem při veškerých postupech týkajících se dětí, at již konaných veřejnými, nebo soukromými zařízeními sociální péče, soudy, správními nebo zákonodárnými orgány. Podle čl. 18 odst. 1 Úmluvy státy, které jsou smluvními stranami, vynaloží veškeré úsilí k tomu, aby byla uznána zásada, že oba rodiče mají společnou odpovědnost za výchovu a vývoj dítěte.

Společná výchova rodičů

Mám za to, že dosud platné znění zákona o rodině umožňuje toliko společnou výchovu obou rodičů s tím, že rozsudek (schválená dohoda) přesně vymezí rozsah osobní péče rodičů o nezletilé dítě s možností úpravy dalších práv a povinností včetně dočasného stanovení dohledu nad výchovou nezletilého dítěte.

Do doby novelizace zákona o rodině, která výslovně upraví institut společné, případně střídavé výchovy obou rodičů, je právním argumentem pro svěření nezletilého dítěte do výchovy obou rodičů skutečnost, že zákonodárce výslovně a jednoznačně nepředpokládá svěření do výchovy jen jednomu z rodičů, což by vylučovalo např. spojení slov „kterému rodiči bude dítě svěřeno,“ nebo „komu z rodičů bude dítě svěřeno”. Namísto toho zákonodárce použil obecnější výraz spojením „komu bude dítě svěřeno“, což extenzivním výkladem umožňuje společnou výchovu obou rodičů.

V případě, že zákonodárce určuje povinnost soudu rozhodnout o určitém nároku oprávněného a povinnosti povinného, nezakládá právo soudu přidávat do výroků rozsudku bližší označení plnění, které zákonodárce výslovně nepředpokládá nebo jejichž označení nelze jednoznačně vyložit ze znění platných právních předpisů. V opačném případě by soud měl možnost doplňovat, případně pozměňovat vůli samotného zákonodárce, čímž by fakticky zčásti, vykonával i zákonodárnou moc, která mu z Ústavy nenáleží.

Teprve v případě schválení novelizace zákona o rodině, která již výslovně umožní rozhodnout o společné, případně střídavé výchově obou rodičů, je takový postup soudu oprávněný. Do té doby je možný jen níže uvedený výrok svěření nezletilé do výchovy matky i otce s tím, že označení o tzv. společné či střídavé výchově obou rodičů patří jen do odůvodnění rozsudku.

Je skutečností, že žádný z právních předpisů právního řádu české republiky společnou (střídavou) výchovu dosud nepředpokládá, a to ani v oblasti zdravotního pojištění, sociálního zabezpečení apod., což vyvolá řadu složitých právních vztahů mezi rodiči navzájem, případně mezi rodiči a nezletilými dětmi, které nejsou výslovně upraveny.

Ačkoli obecné soudy ve svých odůvodněních uvádí, že společná výchova obou rodičů je výjimečným opatřením, samotné rozsudky uvádí jen relativně běžná skutkové zjištění, jako je např. citový vztah rodičů k nezletilému dítěti a naopak.

Výjimečnými důvody pro rozhodnutí o společné výchově je třeba rozumět, vyjma nezbytného vztahu mezi rodiči a nezletilým dítětem a rodiči navzájem, zejména ochotu a schopnost rodiče zajistit zájem nezl. dítěte „nadstandardními“ sociálními i materiálními podmínkami tak, aby nezletilé dítě mělo zajištěno např. vhodné bydlení (blízkost dosavadního pobytu), návštěvu stejné školy, zachování vztahu k určitému prostředí a kamarádům apod.

Jak jsem již uvedl shora, rozsudky obecných soudů připouštějících střídavou výchovu neodpovídají přesnému znění zákona o rodině.

Podle § 26 odst. 1 a § 50 zákona o rodině soud upraví práva a povinnosti rodičů k nezletilému dítěti, zejména rozhodne, komu bude dítě svěřeno do výchovy a jak má každý z rodičů přispívat na jeho výživu.

Výrok soudu o společné výchově nezletilého dítěte vyžaduje současnou úpravu o výlučném oprávnění péče o dítě v přesně vymezené době, jakož i další zásadní plnění ve prospěch nezletilého dítěte, jako je zachování bydliště dítěte, docházky do stejné školy, určitých důležitých zájmových kroužků apod.

Výrok o společné výchově rodičů k nezletilému dítěti podle dosud platného zákona o rodině může znít např. takto:

Nezl. ….., nar. ……. se (pro dobu po rozvodu manželství) svěřuje do výchovy otce ….. i matky …..

 1. Matka je povinna i oprávněna výlučně osobně pečovat o nezl. ……. vždy v ……
 2. Otec je oprávněn i povinen výlučně osobně pečovat o nezl. ……. vždy v …….

Petit rozsudku o výživě nezletilého dítěte

Dosavadní znění výroků obecných soudů o výživném na nezletilé dítě jsou v rozporu se zákonem o rodině pro jejich neúplnost, a tudíž i jejich částečnou nevykonatelnost vyživovací povinnosti rodiče, kterému bylo dítě svěřeno do výchovy.

Podle § 26 odst. 1 a § 50 zákona o rodině soud upraví práva a povinnosti rodičů k nezletilému dítěti, zejména rozhodne, komu bude dítě svěřeno do výchovy a jak má každý z rodičů přispívat na jeho výživu.

V soudní praxi bezvýhradně panuje názor, že se konkrétní a opakující peněžní plnění určí jen tomu z rodičů, kterému dítě nebylo svěřeno do výchovy, nebo který neplní vyživovací povinnost dobrovolně, čili u druhého rodiče se vychází z toho, že svůj díl na plnění vyživovací povinnosti poskytuje dítěti přímo a bezprostředně, zpravidla in natura. 1)

Tento právní názor obecných soudů svou závažností a nepřesvědčivými argumenty přesahuje meze soudní moci při výkladu zákona a ve skutečnosti se jedná o neústavní zásah soudní moci do moci zákonodárné.

Výslovné a jednoznačné znění zákona o rodině vyžaduje, aby soud rozhodl o tom, jak každý z rodičů má přispívat na výživu dítěte, tj. jak mají otec i matka přispívat na výživu dítěte. Stejné znění právní úpravy vyživovací povinnosti rodičů obsahuje i poslanecký a vládní návrh zásadní novely zákona o rodině, která by měla vstoupit v účinnost dnem 1. 8. 1998.

Nutnost stanovení vyživovací povinnosti i rodiči, kterému bylo dítě svěřeno do výlučné výchovy, vyplývá zejména ze skutečnosti, že výživné je plněno rodiči ve prospěch třetí osoby (dítěte), tj. nejde o vzájemná plnění rodičů, přičemž pohledávka na výživné na nezletilé dítě je vůči jiným pohledávkám absolutně nezapočitatelná.

Obecné soudy nemohou výslovný a jednoznačný příkaz zákonodárce, aby bylo určeno výživné na nezletilé dítě každému z rodičů, porušovat tím, že výživné na nezletilé dítě určí jen jednomu z nich s odůvodněním, že druhý z rodičů poskytuje výživné bezprostředně a zpravidla in natura. Takovýto postup soudu v nesporném řízení je bez příslušné novelizace zákona o rodině nezákonný.

Úplný výrok o výživném na nezletilé dítě podle platného zákona o rodině má znít takto:

 1. V případě, kdy jsou oba z rodičů schopni přispívat na výživu dítěte v penězích:
 1. Otec je povinen přispívat na výživu nezl. … částkou …,KČ měsíčné; splatnou vždy předem vždy do každého …. dne v měsíci k rukám matky
 2. Matka (dítě ve výchově) je povinna přispívat na výživu nezl. dítěte osobní péčí a částkou …., KČ měsíčně splatnou vždy předem vždy do každého posledního kalendářního dne v měsíci.
 3. Otec je povinen přispívat na výživu nezl. … částkou ….,KČ měsíčně splatnou vždy předem vždy do každého ……dne v měsíci k rukám matky.
 4. Matka (dítě ve výchově) je povinna přispívat na výživu nezl. dítěte osobní péčí, případně tak, že výživné v penězích se neurčuje.
 1. V případě, kdy jeden z rodičů není schopen přispívat na výživu dítěte v penězích:

Nelze výjimečně vyloučit, že vedle osobní péče o nezletilé dítě soud určí i jiné naturální plnění, než je osobní péče o nezletilého, to však musí být zcela zásadní, hodnotné, trvalé a vždy v zájmu nezletilého dítěte.

Je v zájmu nezletilého dítěte, aby soudní praxe připustila určení části výživného i určitým zlomkem na placení zásadních, dlouhodobých, pravidelných a proměnných plateb ve prospěch nezletilého dítěte, jako jsou např. školné, pobyty v zahraničí při studiu.

Určení výživného na nezletilé dítě i rodiči, kterému bylo nezletilé dítě svěřeno do výchovy, nevylučuje právo tohoto rodiče plnit na výživu dítěte i vyšší částkou, než jakou mu stanoví rozsudek (schválená dohoda).

Petit rozsudku o styku s nezletilým dítětem

Soudní úprava styku rodiče s nezletilým dítětem, kterému nebylo dítě svěřeno do výchovy, zní pravidelně např. takto:

Otec je oprávněn se stýkat s nezl…….. vždy ….. …. v každém …… kalendářním týdnu v roce vždy od ….. do …..

Tato soudní praxe již neodpovídá znalosti. Navíc zatíženost některých rodičů (např. podnikatelů, manažerů), vede k tomu, že se mnohdy snaží využít, resp. zneužít tohoto znění rozsudků v neprospěch druhého z rodičů tím, že nechávají druhého rodiče s nezletilým dítětem marně vyčkávat mnoho hodin, zda a kdy druhý rodič nezletilé dítě převezme a zda je v přesně stanovenou dobu skutečně vrátí.

Znění zákona o rodině a Úmluvy o právech dítěte, jakož i přesnějšímu vymezení práv a povinností při styku rodiče s nezletilým dítětem, odpovídá toto znění výroku rozsudku:

Otec je oprávněn i povinen se stýkat s nezl. …. vždy v každém …… kalendářním týdnu v roce vždy od ….. do ……. nepřetržitě.

Dosavadní znění výroků rozsudků o styku s nezletilým dítětem zakládá jen oprávnění rodiče a nikoli již jeho povinnost styku s nezletilým dítětem, takže rodič se může části, případně celého svého oprávnění k určitému styku vzdávat, aniž může být za toto svoje jednání k újmě druhého rodiče a nezletilého dítěte sankciován.

Výchova nezletilého dítěte, která nedílně zahrnuje i osobní péči rodiče (styk) o nezletilé dítě, je nejen právem, ale současně i povinností obou rodičů. Z tohoto důvodu nelze výjimečně vyloučit i rozsudek ukládající rodiči, který tuto svoji povinnost dobrovolně neplní, aby soud, např. na přání nezletilého dítěte a na podnět opatrovníka nezletilého dítěte, vynesl rozsudek tohoto znění:

Otec je povinen se za účasti matky stýkat se s nezl. dítětem vždy každou ….. sobotu v roce vždy od ……. hod. do ….. hod. v místě trvalého pobytu nezletilého dítěte.

 1. Československé rodinné právo, Češka a kolektiv, Panorama, Praha 1985
Zdroj: JUDr. Luboš Chalupa, www.akchalupa.cz

24 comments

 1. Dobrý den, mám dotaz. S přítelkiní mám jedenáctiletou dceru a chtěl bych ji získat do střídavé péče. Na koho se první obrátit a jak zformulovat žádost k soudu. Děkuji.

 2. Dobrý den! Prosím Vás mám prosbu o radu.Jsem rozvedená,máme spolu 3 dcery.Nejstarší je už 16 let a bydlí nyní u otce ale loni byla v předběžném řízení svěřena do péče babičky která o ní pečovala a já platila alimenty!Otec své matce jen vyhrožoval sms zprávami.Otec byl podle sociálních pracovnic alkoholikem a tyranem ale najednou po roce a BEZ LÉČENÍ už jim není!Já mám ve své péči 2 dcery.Jedné je 12 let a druhé 9 let.Já platila bývalému výživné vždy a řádně ale on mně ne tak to má exekučně už od začátku!Já platila bývalé tchýni alimenty ale dostala jsem se do finančních potíží a nezaplatila jsem pár měsíců ale byli jsme dohodlé že až se z toho dostanu tak jí to pošlu.Bývalí si vzal dceru zpět k sobě ale alimenty na to dlužné mi dal on soudně a oni mu je dali i když tam ta dcera u něj nebyla!A na odvolání pořádně nereagovali.Prosím Vás co se s tím dá dělat a to mě dal také běžné výživné exekučně ale já mu vše platila a mám složenky moc děkuji za radu a odpověď Jana B.

 3. Dobrý den,

  Bratrova žena se i s dětmi odstěhovala z domu. Domluvili se na střidavé péči o děti.Ona nyní požaduje výživné ve výši 7000 Kč (dvě děti, 10 let, 15 let).V jaké výši bude muset platit výživné, pokud mají téměř stejné příjmy a do dnešní doby bratr platil veškeré výdaje na děti i domácnost sám.Rozvedeni zatím nejsou, žádá ona po něm pouze ústně. Jak dále postupovat a musí opravdu ji něco platit, pokud na něj ona naléhá? nebo až proběhne soud o určení výživného a potvtvrzení střídavé péče.

  Děkuji Alena Třeťáková

 4. Dobrý den. prosím o radu ohledně péče o děti u bývalého manžela. Od října 2014 jsem odstěhovaná s dětmi, bydlíme ve stejném městě jako bývalý manžel. Když předávám bývalému děti, tak jsou v pořádku jak slušně a dobře oblečeni tak i ze zdravotní stránky, a když mi je pokaždé vrací, tak jsou roztrhaný, pomlácený, špinavý s rýmou, kašlem, s teplotou a zvrací. A snažím se s ním pořád domluvit aby mi vracel děti o něco dříve kvůli tomu že jsou unavení a už mají dávno spát, ale i tak mi je vrací pozdě. Už nevím jak dál, můžete mi prosím poradit?
  Děkuji

 5. Dobrý den
  Jsem matka samoživitelka a mam dítě s ženatým mužem, který se o syna v posledních měsících přestal zajímžádost podal žádost o snížení výživného, které zatím činní 1500 korun. Má právní zastoupení. Já na právní zastoupení nemám prostředky a tudíž nevím co v takovém případě mohu požadovat a co mohu čekat. Prosím o radu co muhu a co nemohu dělat. Děkuji

 6. dobrý den prosím o vaši radu kvuli výživnému na zletilou dceru,dcera odemě utekla ješte jí nebylo osumnáct let a domáhá se alimentu nevím co mám dělat odczila mi doma peníze tablet,studuje na gimnáziu čtvrtým rokem bude ted maturovat posílám jí ted devětset korun a manžel bývalí tři tisíce a jí to pořád nestačí,chtěla bych vědět do kdy musím platit výživné,děkuji za radu

 7. Dobrý den
  Můj bývalý manžel v roce 2009 spadl do insolvence a měl výživné 1500 Kč ale v roce 2010 proběhlo soudní řízení o výživném jelikož jsem o jeho bankrotu nevěděla i přes to že bývalý u soudu odmítl přivolat insolvenční správkyni soud mu navýšil výživné na 2400 Kč i přes to že je v insolvenci.Jenže po nějakou dobu toto výživné neplatil a udělal jsi dluh na výživném 23500 Kč nevím jak jej mám vymáhat když jeho insolvenční správkyně spravuje jeho finance vše jsem ji předložila ale dluh stejně splatí až po skončení insolvence bojím se že tyto peníze už neuvidím ale teď platí tak jak má prosím poraď te mi jak mám postupovat děkuji za radu

 8. Dobrý den.
  Mám pouze jeden dotaz. Odstěhovala jsem se od přítele i s dítětem. Žiju sama s dětma v bytě, na který jsem si musela vzít hypotéku. Vídají se a jsou spolu poměrně často . Bydlíme ve stejném městě. Do nedávna mi dával 2000Kč měsíčně. Za syna platím vše ( školku ošacení a další potřeby )
  již dva měsíce jsem nic nedostala. Prý že se o syna nestarám a že tedy nemám na žádne peníze nárok. Teď mi zase tvrdí, že máme střídavou péči a že bych ještě měla platit já jem. Což mi příjde opravdu úsměvné. Syn bývá u mě i u otce. Nikdy jsem to nestopovala. Prostě když chce byt u mě je se mnou a když chce být u otce tak je u otce. Oblečení a ostatní platím já. Mám právo na výživné? ( Starám se o obě děti – mám ještě dceru kterou mám ve své péči a nikdy nebyl s otcem problém )Děkuji za odpověď

 9. Dobrý den chtěla jsem se jen zeptat můj bývalý přítel má v péči dceru před nedávnem jsem zjistila,že je v osobním bankrotu má správce který spravuje jeho majetek a finance.Kontaktovala jsem proto magistrát aby to prošetřil zjistili že otec sice dobře vychovává dceru ale je tady problém napsali mi že mají na obživu 3000 Kč to se mi zdá trochu málo.Jedinec má mít 3410 Kč životní minimum a dítě v jejím věku má 1960 Kč a oni to nemají sociální pracovnice mi sdělila že to není duvod odebrání dítěte z péče.Mužete mi prosím poradit jak mám dál postupovat už si s tím nevím rady.Moc děkuji za pomoc.

 10. Dobrý den,
  chtěla bych se Vás zeptat, co mám dělat když mě přítel, se kterým máme miminko,mě nechce na něho dát ani korunu.Nežijeme spolu,jen spolu chodíme, ale pokaždý,když má po výplatě a chci po něm peníze, abych mohla malému koupit potřebné věci se vždy na něco vymluví nebo se mě radši ani neozve!Já jsem otěhotněla hned po škole,takže mám mateřskou po dobu 9.měsíců 7600 kč a pak pouze 3800 kč, takže s touhle částkou určitě uživit malého a sebe nedokážu.
  Moc Vás prosím o radu,jsem zoufalá,nevím co mám dělat.
  Předem Vám moc děkuji a těším se na vaši odpověď.
  S pozdravem Kateřina

 11. Dobrý den přeji..chtela bych Vas poprosit o radu. Otec ditete neplatí alimenty. Žije v anglii se svou novou rodinou. V ČR je v celostatním patraní. Je nejaka cesta jak na něj? Soud mi zdělil že v Anglii nemaji žadné prostředky k tomu aby ho dopatraly. Poslední adresu jsem jim take předložila. prosim pomoste mi..jsem sama se dvemi detmi na davkach hmotne nouze a nevim si rady. Mockrat předem dekuji za jakoukoli odpoved. V.R. s přanim hezkeho dne.

 12. Dobrý den
  Mám 18.měsíčního syna o kterého pečuji já (matka),jeho otec o něj neměl zájem do jeho 15.měsíců,nyní podal žádost o úpravu styku a výživného,dříve se mi upsal a ověřil podpisy,že na syna bude přispívat 2500kč na malého a 500Kč na mě.Bude platit to co máme sepsané nebo bude nový výměr výživného. Požádal o styk 1 za 14 dní o víkendu od 13hod do 17hod přijde mi to jako dlouhé odloučení od matky na kterou je fixovaný a otce viděl zřídka,jak se mám bránit tomu,aby malého bral z mé přítomnosti. Děkuji

 13. Dobrý den,mám dotaz ohledně malého vnuka,rodiče se budou rozvádět,otec žádá o střídavou péči,matka nesouhlasí,mohu i já jako babička žádat dohled nad dítětem? Jak v tomto případě postupovat? Děkuji.

 14. Dobrý den,chtěla sem se zeptat zda mohu požadovat výživné po otci dítěte se kterým bydlím v jedné domácnosti.Otec mi na syna nepřispívá,všechny poplatky s chodem domácnosti jsou také na mě.Domluva s ním není možná.Prosím o radu jaké kroky udělat abych od něj dostala alespon nějaké peníze.Děkuji

 15. Dobrý den, chtěla jsem se poradit. Přítel je rozvedený má dvě děti které byly po rozvodu svěřeny do péče matky. Přítel má pouze ústní dohodu se svojí bývalou ženou, že bude mít děti u sebe jednou za čtrnáct dní na víkend.Přitom ona vždy dělá problémy vymýšlí si různé výmluvy, že děti nechtějí k otci jít nebo schválně organizuje oslavy a akce na dobu kdy děti mají být s ním. To ani nemluvím o tom, že vánoce dětí s otcem vůbec nepřícházejí v úvahu ,řekla mu ať na to rychle zapomene.Přítel pravidelně na dětí platí alimenty v tom bych problém neviděla. Je možné zažádat o střídavou péči, když přítel je řidič kamionu a je vlastně přes týden mimo republiku s tím´,že já mám takové povolání, že bych se o děti mohla starat já jsou to děti ve věku 10 a 17 let . S dětmi velice dobře vycházím a nemáme mezi sebou žádný problém. Děkuji za odpověď

 16. Dobrý den má m prosbu bývalí manžel zasílal peníze na učet matky pod heslem anička jelikož takto platil dluh me matce která si kvůli němu brala půjčku jenže zapoměl platit řádné výživné na dceru a ted když sem na něj podala trestné oznámení spalácení dluhu vydává za alimenty… Matka na to bohužel má jen doklady že si tu půjčku vzala ale smlouvu mezi sebou nedělali jelikož jsem byla ve 4 měsíci těhotenství…jak se ted mohu u soudu branit…Děkuji

 17. Dobrý den mám 4letého syna,s otcem dítěte nežiji,žádost o výživné jsem zasalala k soudu.A žádala jsem o prídavek na dítě ale chtějí po mně potvrzení za minulý rok od otce jenže já nevím kde se nachází otec syna.Tak chtějí potvrzení od meho současného přitele.Jenže sním sem minulý rok nežila.Můžete mi prosím poradit kam a na koho se obrátit když nasociální správě mi paní řekla že neví co semnou?????děkukji

 18. Dobrý den,

  měla bych na Vás pár dotazů. Rozešla jsem se s přítelem, se kterým mám dvouletého syna. Řekl, že mi bude dávat 2.500kč měsíčně na dítě při svém platu kolem 24tisíc. S tím, že má ale ještě nižší daně díky nahlášenému dítěti v práci. Takže má měsíčně k dobru kolem 950kč ve výplatě.

  Myslíte. že když by jsme šli k soudu, vypočítají mi stejné výživné, které si on stanovil?

  A je možné po odhlášení dítěte v jeho práci, že bych mohla pobírat ikdyž nemám žádné příjmy, protože jsem ještě na rodičáku, že bych těch 950kč mohla brát já, když se o něj starám?

  Pak mám ještě jeden problém. Dělal mi zle a chtěl dítě do střídavé péče. Synovi jsou zatím 2. roky. Protože do školky půjde až od 3 let, tak chce, aby od té doby ho měl 14dní on a 14dní já. Já s tím samozřejmně nesouhlasím.

  Tak se chci zeptat jakou mám šanci obstát u soudu. Když se teď budu o něj rok starat jen já a on si ho bude brát jednou za 14 dní na víkend a pak další rok to chce s tou střídavou péčí?

  Předem moc děkuji za odpověď

  1. Dobrý den.Potřebuji poradit.S přítelem jsme koupili byt po mých rodičích.Na koupi jsme se podíleli oba díky úvěrům.Přítel od začátku našeho soužití přispíval finančně na běžný chod domácnosti znatelně menší měrou než já.Během našeho soužití se narodilo dítě.Otec dítěte mi nepřispíval na výbavičku pro dítě,na vybavení bytu se nepodílel téměř vůbec.Po roce našeho společného bydlení se citově ode mne odloučil,opakovaně mi byl nevěrný a stratil zájem o dítě.Před dvěma měsíci pod záminkou,že koupíme domek a začneme nový život,prodal druž.byt.Bohužel koupě nového domu se neuskutečnila a přítel se vrátil k rodičům.Mně vyplatil z prodeje druž.bytu menší podíl peněz s tím,že na prodeji chce něco vydělat.Byt jsem musela nakonec opustit.Potřebovala bych poradit,jestli můžu po něm vymáhat zbytek peněz z prodeje bytu,aby to bylo rovným dílem,jestli můžu zpětně žádat na výbavičku na dítě a jesti je povinen zajistit dítěti náhradní bydlení.Dítě mám v péči já.Máme mezi sebou dohodu o výživném,ale ne přes soud.Platí mi 3000Kč.Je tato částka dostačující,když vydělává kolem 17tisíc čistého nebo mám nárok na víc? Děkuji za odpověď.Magda V.

 19. Chci se zeptat jak mohu z bývalého manžela dostat dlužné alimenty. Dluží mi 8 měsíců po 5000,- Kč
  na dvě děti. Podala jsem trestné oznámení a nic. Exekuci na majetek a stále nic. Nechala jsem si soudně zjistit jeho práci a prý je nezaměstnaný,přitom byl podnikatel. Jaké další kroky mohu udělat a je možné,aby to za něj platil stát a pak ten alimenty po něm vymáhal?? Děkuji za odpověď Lucie

 20. DOBRÉ RÁNO.JSEM ROZVEDENÝ A Z MANŽELSTVÍ MÁM DVĚ DĚTI.5 A 8 LET.TŘI ROKY BÝVALÉ POCTIVĚ PLATIM NA DĚTI 7000,- MĚSÍČNĚ PLUS 4000,- ZA PŮJČKU KTEROU SME SI SPOLU V MANŽELSTVÍ VZALI.V DOBĚ KDY JSME SE ROZVÁDĚLI JSEM MĚL PLAT KOLEM 25000 MĚSÍČNĚ.DNES MÁM DO DVACETI TISÍC.TEDY PO ZAPLACENÍ VŠECH POPLATKŮ (MHD,BENZÍN,ALIMENTY,PŮJČKA,A POHLEDÁVKY NA RODINÝ DŮM VE KTERÉM TEĎ BYDLÍM VŠE MOHU DOLOŽIT.)MI Z PLATU ZBÝVÁ CCA 2000,-.BÝVALÁ MANŽELKA NEPRACUJE PAČ SI PRÝ CHCE DĚLAT ŠKOLU A STARŠÍ SYN CHCE CHODIT NA PĚT KROUŽKŮ A PRÝ TO FINANČNĚ NEZVLÁDÁ A TEDY CHCE ŽÁDAT U SOUDU O ZVÍŠENÍ ALIMENTŮ.S NYNĚJŠÍ PŘÍTELKYNI SE SNAŽÍME ZALOŽIT RODINU.MŮJ DOTAZ TEDY ZNÍ ZDA JE MOŽNOST,ABY JÍ SOUD VYHOVĚL A MĚ TY ALIMENTY ZVÝŠILI?MOC DĚKUJI ZA RADU A ODPOVĚĎ.PĚKNÝ DEN

 21. DOBRÝ DEN.CHTELA BYCH VÁS POPROSIT O RADU.JSME S MANŽELEM V ROZVODOVÉM ŘÍZENÍ A SOUD MU ULOŽIL MĚSÍČNÍ VÝŽIVNÉ 7000 TO ZNAMENÁ 3500 NA JEDNO NEZLETILÉ DÍTĚ.ROZSUDEK NABYL PRÁVNÍ MOCI DNE 1.7.2011. JÁ JSEM ALE OBDRŽELA PENÍZE AŽ OD 13.9.2011.SNAŽILA JSEM SE S NÍM DOMLUVIT ŽE PENÍZE NECHCI NA JEDNOU ALE TŘEBA VE DVOU SPLÁTKÁCH ALE MARNĚ. OHRADIL SE TÍM ŽE MU ZA DANÉ MĚSÍCE DLUŽÍM ZA NÁJEMNÉ. MÁME BYT V OSOBNÍM VLASTNICTVÍ.JAK DÁLE POSTUPOVAT?
  A JEŠTĚ JEDEN DOTAZ.MUSÍM PLATIT MANŽELOVI HYPOTÉKU JESTLIŽE PLATÍM VŠE OKOLO UŽÍVÁNÍ BYTU A ČÁSTKA ČINÍ 7500?MANŽEL MI ŽE POKUD NEBUDU PLATIT PO PRODEJI BYTU NEDOSTANU NIC. JAK MÁM ALE ZE SVÍCH 10000PLATIT HYPOTÉKU KDYŽ MI MOC Z MÉ VÝPLATY NEZŮSTANE? MOC DEKUJI ZA ODPOVÉD KATKA. 29.9.2011

 22. Dobrý den,žádala jsem u soudu zvýšení výživného na svého 15letého syna. Jeho otec dokladoval že platí hypotéku na barák který si postavil,je ženatý pozemek kupovala manželka a taky byl napsán na ní, na barák si bral hypotéku on a ten byl psán zase na něj.Nyní po soudu koukám že v katastru nemovitostí je vše napsáno jen na jeho manželku. Je tedy možné platit hypotéku když žádný barák nemá? Děkuji za brzkou odpověď.

 23. Dobrý den. Prosila,bych o Vaší radu,kvůli vyživnému na zletilého syna. Jsem rozvedená,syn semnou bydlí ve společné domácnosti a do skončení školy mu chybí,ješte dva roky. Otec vyžívné,posílal mne,ja jsem zabezpečovala celou domácnost,stravu,placení učtu atd. Syn jsi,ted domluvil s bývalým manžel.a posíla mu peníze na jeho účet,ja jsem stím nechtela souhlasit,jelikož vše financují,a ovše se starám jenom ja a taky není ze synem domluva,jeho chováni,je neznesytelné,semnou nemluví,jenom se věnuje kamarádum,nepomáha mi uráži mě. Mám,malý plat a hodně plateb, syn mi nechce z vyživného příspět. Jak mám postupovat,Děkují za radu

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..