Ke změně výroku o nákladech řízení soudem v odvolacím řízení

V soudní praxi se vyskytují pravomocné rozsudky odvolacích soudů (například rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 9. 11. 1998 č. j. 22 Co 389/98 a rozsudek téhož soudu ze dne 29. 3. 1999 č. j. 53 Co 582/98), které na základě odvolání jen jednoho účastníka (strany) sporu do výroku ve věci samé napadené rozhodnutí ve věci samé potvrdí a současně v neprospěch odvolatele změní výrok o náhradě nákladů řízení před soudem prvního stupně.

Tato soudní praxe je v rozporu s občanským soudním řádem.

Právní teorie považuje nárok na náhradu nákladů řízení za nárok procesně právní, neboť má svůj základ v procesním právu a vzniká až na základě pravomocného rozhodnutí soudu, které má z tohoto pohledu konstitutivní povahu.

Mám za to, že nárok na náhradu nákladů soudního řízení není nárokem výlučně procesněprávním, ale má povahu smíšenou, neboť jeho úprava je obsažena i v hmotněprávních ustanoveních, např. § 121 ObčZ. Typickým procesněprávním nárokem, na rozdíl od nároku na náhradu nákladů řízení, je například pořádkové opatření uložené soudem podle § 53 OSŘ, jehož právní úprava a účel mají místo jen v oblasti občanského práva procesního.

V soudním řízení, jehož předmětem je peněžní plnění, dosahují náklady řízení značné výše, přičemž v komplikovaných případech nezřídka přesahují i samotnou žalovanou částku.V občanském soudním řízení soudní poplatek v obchodních věcech dosahuje maximálně 1 000 000 Kč a v občanskoprávních věcech 500 000 Kč, a to za každý stupeň soudního řízení. Rovněž odměna za právní zastoupení advokátem dosahuje značné výše; například v řízení o zaplacení 200 000 Kč činí mimosmluvní odměna 5 750 Kč za každý úkon právní pomoci.

Podle ustanovení § 224 OSŘ „Změní-li odvolací soud rozhodnutí, rozhodne i o nákladech řízení u soudu prvního stupně“ (odstavec 2). „Zruší-li odvolací soud rozhodnutí a vrátí-li věc soudu prvního stupně k dalšímu řízení, rozhodne o náhradě nákladů soud prvního stupně v novém rozhodnutí o věci“ (odstavec 3).

Podle ustanovení § 235 odst. 3 OSŘ soud v řízení po povolení obnovy nově rozhodne o náhradě nákladů původního řízení i řízení o obnově.

Podle ustanovení § 243d, věta třetí, OSŘ, zruší-li dovolací soud napadené rozhodnutí, soud v novém rozhodnutí rozhodne i o nákladech původního řízení.

Platí-li zásada, že na základě odvolání účastníka řízení nelze v neprospěch odvolatele změnit napadený výrok ve věci samé, musí tato zásada platit i pro výrok o nákladech řízení před soudem prvního stupně.

Podá-li odvolání proti výroku rozsudku soudu prvního stupně ve věci samé, případně proti výroku o náhradě nákladů řízení, jen jeden účastník (strana) sporu, nemůže odvolací soud v neprospěch odvolatele změnit výrok rozhodnutí soudu prvního stupně o náhradě nákladů soudního řízení, nerozhodne-li o změně rozsudku ve věci samé anebo neruší-li napadené rozhodnutí a nevrátí-li věc soudu prvního stupně; to se netýká tzv. nesporného řízení a soudního řízení, ve kterém soud není ve smyslu ustanovení § 153 odst. 2 OSŘ vázán návrhem žalobce s tím, že v těchto případech se náklady řízení úspěšnému účastníkovi zpravidla nepřiznávají.

Princip právní nemožnosti změny výroku rozhodnutí soudu prvního stupně o nákladech řízení odvolacím soudem v neprospěch odvolatele, který jako jediný napadl rozsudek soudu I. stupně, s výjimkou tzv. nesporného řízení anebo řízení, ve kterém soud není ve smyslu ustanovení § 153 odst. 2 OSŘ vázán návrhem účastníků, vyplývá z obecné zásady, že právní postavení odvolatele nemůže být na základě jeho odvolání horší, než kdyby odvolání nepodal. Tuto právní zásadu může měnit jen právní úprava výslovně ukládající odvolacímu soudu rozhodnout nově i o nákladech před soudem prvního stupně bez ohledu na to, kdo odvolání podal, jak je tomu v případě změny rozhodnutí odvolacím soudem ve věci samé, nového rozhodnutí soudu po zrušení rozsudku soudu prvého stupně v odvolacím řízení, nových rozhodnutí soudu po povolení obnovy řízení a po zrušení rozhodnutí v dovolacím řízení.

Jelikož občanský soudní řád neobsahuje ustanovení umožňující odvolacímu soudu nově rozhodnout o nákladech řízení před soudem prvního stupně, pokud potvrzuje rozsudek soudu prvního stupně jen na základě odvolání jednoho účastníka řízení (strany), nelze zhoršit právní postavení odvolatele ani pokud jde o odvozený nárok na náhradu nákladů řízení před soudem prvního stupně.

Zdroj: JUDr. Luboš Chalupa, www.akchalupa.cz

One comment

  1. Dobrý den. Podal jsem jako oprávněný žalobce návrh na vydání platebního rozkazu o částku 450,-Kč. V tomto jsem byl úspěšný ale soud prvního stupně mi neuznal náhradu nákladů soudního řízení ve výši přesahující dlužnou částku a to 1.000,-Kč soudní poplatek a poštovné. Mám nějakou šanci při odvolání pouze do výroku o náhradě těchto nákladů? Žalobu jsem vypracoval a podal sám bez přičinění právního zástupce. Jan Marek.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..