Odepření dodávek energií a služeb nájemci

V právní praxi se vyskytují nikoli ojedinělé případy, kdy nájemce (nositel práva na bydlení) vědomě zneužívá svého postavení tím, že dlouhodobě a ve větším rozsahu, přes písemná upozornění, neplatí nejen vlastní nájemné, nýbrž i úhrady za energie a služby spojené s užíváním bytu (nebytového prostoru), které sám spotřebuje, s odkazem na zákonnou povinnost pronajímatele zajistit nájemci (nositeli práva na bydlení) plný a nerušený výkon práv spojených s užíváním bytu.

II. Základní související právní úprava

– § 9 odst. 6 písm.g) zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění předpisů pozdějších: Provozovatel je oprávněn přerušit nebo omezit dodávku vody a odvádění odpadních vod do doby, než pomine důvod přerušení nebo omezení v případě prodlení odběratele s placením podle sjednaného způsobu úhrady vodného nebo stočného po dobu delší než 30 dnů.

– § 12 odst. 1 písm.l) vyhl.č. 140/1978 Sb., o dodávce elektřiny obyvatelstvu (poznámka:zrušena zákonem č. 222/1994 Sb.):

Dodavatel je oprávněn omezit, přerušit nebo zastavit odběrateli dodávku elektřiny ze zařízení pro veřejný rozvod elektřiny v těchto případech: odběratel nezaplatí měsíční zálohu nebo nedoplatek při vyúčtování odběru elektřiny ani po předchozí písemné upomínce organizace spojů.

-zákon č. 222/1994 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci, ve znění předpisů pozdějších (poznámka: zrušeno zákonem č. 458/2000 Sb.):

§ 22 odst. 1 písm.a): Neoprávněným odběrem elektřiny je odběr bez uzavřené smlouvy nebo v rozporu s uzavřenou smlouvou
§ 29 odst. 1 písm.a): Neoprávněným odběrem plynu je odběr bez uzavřené smlouvy nebo v rozporu s uzavřenou smlouvou
§ 36 odst. 1 písm.a): Neoprávněným odběrem tepla je odběr bez uzavřené smlouvy nebo v rozporu s uzavřenou smlouvou
-§ 9 odst. 4 písm. f): zákona č. 222/1994 Sb., ve znění předpisů pozdějších: Dodávky energie podle uzavřené smlouvy má dodavatel právo omezit nebo přerušit v nezbytném rozsahu při neoprávněném odběru podle zvláštní části tohoto zákona. (poznámka tj. § 22 odst. 1 písm.a), § 29 odst. 1 písm.a), § 36 odst. 1 písm.a) zákona č. 222/1994 Sb.)

Neoprávněný odběr elektřiny z elektrizační soustavy

-§ 51 odst. 1 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění předpisů pozdějších

Neoprávněným odběrem elektřiny je

  1. odběr bez uzavřené smlouvy o dodávce elektřiny nebo v rozporu s uzavřenou smlouvou o dodávce elektřiny,
  2. odběr při opakovaném nedodržení smluveného způsobu platby za odebranou elektřinu včetně záloh,
  3. odběr při neplnění platebních povinností vyplývajících z výsledků vyhodnocení a zúčtování skutečného odběru.

III. Právní závěry

Odepření dodávek energií a služeb pronajímatelem nájemci (nositeli práva na bydlení) za trvání nájemního vztahu, případně do zajištění bytové náhrady, je krajním prostředkem ochrany majetkových práv pronajímatelů, kterému musí odpovídat důvodnost i forma odepření dalšího poskytování energií a služeb.

Nájemci či nositelé práva na bydlení, kteří dlouhodobě a zjevně nedůvodně, ve větším rozsahu, neplatí ani náklady spojené s vlastní spotřebou energií a služeb, zjevně spoléhají na to, že tyto náklady za ně trvale ponese sám pronajímatel, který bude odkázán jen na zpravidla složité a několik let trvající nalézací soudní řízení s následnou, mnohdy neúspěšnou, exekucí často nemajetných osob.

Za důvod možného odepření dodávek energií a služeb nájemci (nositeli práva na bydlení) lze považovat zásadně jen dlouhodobé a zjevně nedůvodné neplacení energií a služeb dodávaných pronajímatelem výlučně nájemci (nositeli práva na bydlení) ve větším rozsahu, a to přes včasná písemná upozornění pronajímatelem na možnost budoucího odpojení dodávek energií a služeb nájemci (nositeli práva na bydlení), nejlépe s vyslovením budoucího souhlasu pronajímatele s odběrem energií a služeb přímo na jméno nájemce (nositele práva na bydlení), po doplacení vlastního dluhu jako podmínky uzavření nové smlouvy o dodávce energií a služeb.

V případě, že nájemce bytu (nositel práva na bydlení) dlouhodobě (např. za dobu delší 3 měsíců) a ve značném rozsahu (v řádu tisíců až desetitisíců korun), zjevně bez důvodu (doručené vyúčtování pronajímatele je ve shodné výši jako faktury energetických závodů, plynáren, vodáren, TELECOMU), po opakovaných ústních i písemných upozorněních pronajímatele, i nadále odmítá přispívat na výlučně jím spotřebovávané energie a služby, ačkoli mu pronajímatel dal včas možnost po doplacení dlužných částek přihlásit odběr energií a služeb přímo na jméno nájemce (nositele práva na bydlení), je v rozporu s dobrými mravy ve smyslu ustanovení § 3 odst. 1 obč. zákoníku, aby pronajímatel za nájemce na svůj úkor a své rodiny i nadále nesl neúměrně vysoké náklady cizích osob, nadto často neplatících dlouhodobě ani vlastní nájemné.

Pronajímatel bytu (nebytového prostoru) má při zjevně nedůvodném (vyúčtování pronajímatele se rovná ceně dodavatelů, uznání dluhu nájemcem) a dlouhodobém (např. za dobu delší 3 měsíců) neplacení dodávek energií a služeb (elektřiny, vody, plynu, tepla, telefonu) nájemcem (nositelem práva na bydlení) ve značné výši (v řádu tisíců až desetitisíců korun), přes opakované písemné výzvy pronajímatele k zaplacení, právo po dobu prodlení nájemce přerušit či omezit dodávky energií a služeb do bytu či nebytového prostoru v nezbytném rozsahu obdobně (analogicky) jako jejich dodavatelé podle § 51 odst. 1 písm.a,b,c) zákona č. 458/2000 Sb. a podle § 9 odst. 6 písm.g) zákona č. 274/2001 Sb., zvláště tehdy, když pronajímatel dal výslovně možnost nájemci, po doplacení dluhu, uzavřít novou smlouvu o dodávkách energií a služeb do bytu (nebytového prostoru) na své jméno, to vše s přihlédnutím k případnému neplacení nájemného po velmi dlouhou dobu.

Pronajímatel bytu nemůže být v souladu s § 3 odst. 1 obč. zákoníku v podstatně horším právním postavení, než jsou sami dodavatelé energií a služeb s miliardovým jměním, neboť i pronajímatel nemůže dlouhodobě ve větším rozsahu a po marných výstrahách nájemci za druhé platit jejich vlastní spotřebu.

Při dlouhodobém a zjevně nedůvodném prodlení nájemce (nositele práva na bydlení) ve větším rozsahu s placením energií a služeb (vody, tepla, elektřiny, plynu, telefonu) lze pronajímateli doporučit, aby po přezkoumání doručení, správnosti a formy vyúčtování (záloh) písemně doporučeně s dodejkou do vlastních rukou opakovaně vyzval nájemce (nositele práva na bydlení), aby do určité přiměřené doby dluh doplatil s upozorněním, že jinak bude po dobu jeho dalšího prodlení přerušena či omezena dodávek energií a služeb v nezbytném rozsahu s volbou nájemci, zda nájemce (nositel práva na bydlení) nevyužije možnost převedení odběru energií a služeb na své jméno, po doplacení dlužné částky, je-li to technicky možné.

V případě podání žaloby nájemce (nositele práva na bydlení), který je dlouhodobě, zjevně nedůvodně a ve větším rozsahu v prodlení s placením energií a služeb, na obnovení přívodu energií a služeb do bytu (nebytového prostoru), lze v souladu se vzájemnými povinnostmi pronajímatele a nájemce (nositele práva na bydlení) doporučit, aby pronajímatel-žalovaný navrhl i toto znění výroku rozsudku:

„Žalovaný je povinen zajistit žalobci nerušenou dodávku elektrické energie do bytu …………………….. , číslo měřiče spotřeby elektrické energie ……….., proti zaplacení částky ……….. (dlužná částka za dosud spotřebovanou el. energii) žalobcem žalovanému.“

Neplacení vlastního nájemného na druhou stranu není důvodem pro odepření dodávek energií a služeb, které nájemce (nositel práva na bydlení) řádně platí pronajímateli či přímo samotným dodavatelům.

Zdroj: JUDr. Luboš Chalupa, www.akchalupa.cz

  1. Dobrý den ,
    mam mám otazku jak postupovat dál a to v v tomto případě. Já najemce bytu ,který platí veskeré polplatky na energije(v najemní smlouvě je rozepsáno)a majitel bytu mi nechce předlozit vyučtoví a jestě dokonceržel přeposílaní častky na sluzby (posílal o tretinu méně) a neustale mi tvrdí že tam žadne preplatky nemam . Jak mám tedy postupovat dál a dostat své peníze zpět? Děkuji Jan

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..