Žaloba na určení promlčení práva k cizí věci

Práva k cizím věcem se – stejně jako všechna majetková práva v oblasti práva soukromého s výjimkou práva vlastnického – ve smyslu ustanovení § 100 obč. zákoníku promlčují.

Práva k cizím věcem – stejně jako všechna majetková práva v oblasti soukromého práva – promlčením nezanikají, nestanoví-li zákon výslovně jinak.

Je skutečností, že práva k cizím věcem evidovaná ve veřejných registrech, například pozemkové knihy až po katastrální úřad, zůstávají často evidována i po desetiletích až staletích, ačkoli je zjevné, že takto zapsaná práva k cizí věci jsou již dávno promlčena; naopak nepřevzetí zápisu takovýchto věcných práv k cizí věci z veřejných registrů při jejich zákonné transformaci – pozemkové knihy – evidence nemovitostí – katastr nemovitostí – je třeba považovat za nezákonný postup.

Promlčení práva k cizí věci je pro vlastníka zatížené nemovitosti (věci, pohledávky) pro její další dispozice natolik zásadní právní skutečností, že při právní nemožnosti domoci se jeho výmazu z veřejného rejstříku bez součinnosti oprávněného – např. zástavního věřitele – je zpravidla dán naléhavý právní zájem vlastníka věci (pohledávky) na určení, že právo k cizí věci je promlčeno.

Pravomocný rozsudek o určení promlčení práva k cizí věci jako veřejná listina dává jejímu vlastníkovi i třetím osobám jistotu, že předmětná věc (pohledávka) je sice podle zápisu ve veřejném rejstříku zatížena právem k cizí věci, avšak ve skutečnosti je již toto právo promlčené.

Z důvodu, že věcná práva k cizím věcem promlčením nezanikají, přičemž zápis o jejich existenci v katastru nemovitostí přetrvává i po jejich promlčení bez toho, aby vlastník věci (pohledávky) mohl požádat o jejich výmaz z veřejného registru mimo zákonem výslovně stanovené důvody (např. ustanovení § 170 odst. 1 obč. zákoníku 1), má vlastník zatížené nemovitosti (věci, pohledávky) zpravidla naléhavý právní zájem na určení, že právo k cizí věci včetně zástavního práva je již promlčeno.

Petit žaloby o určení, že věcné právo k cizí věci je promlčeno, může znít například takto:
„Určuje se, že zástavní právo k zajištění pohledávky věřitele …….. vůči ……………ve výši ……….. s příslušenstvím vzniklé na základě ………….váznoucí na budově č.p. v ………na stavební parcele č. ……… je promlčené.“

Je-li předmětná věc (pohledávka) zatížena právem k cizí věci, které je však pravomocným rozsudkem soudu určeno za promlčené, není její vlastník či držitel do budoucna vystaven riziku realizace tohoto práva ze strany osoby doposud evidované ve veřejném registru jako např. zástavní věřitel či oprávněný z věcného břemene.

1) Ustanovení § 170 obč. zákoníku:
(1) Zástavní právo zaniká
a) zánikem zajištěné pohledávky,
b) zánikem zástavy,
c) vzdá-li se zástavní věřitel zástavního práva jednostranným písemným úkonem,
d) uplynutím doby, na niž bylo zřízeno,
e) složí-li zástavní dlužník nebo zástavce zástavnímu věřiteli obvyklou cenu zástavy,
f) písemnou smlouvou uzavřenou mezi zástavním věřitelem a zástavním dlužníkem nebo zástavcem,
g) v případech stanovených zvláštními právními předpisy.
(2) Promlčením zajištěné pohledávky zástavní právo nezaniká.

Zdroj: JUDr. Luboš Chalupa, www.akchalupa.cz

  1. Dobrý den,
    prosím o pomoc a právní názor. Na základě řádně sepsané kupní smlouvy jsem prodal minulý rok (06/2013) svému známému luxusní automobil s tím, že zaplatí kupní cenu ve třech splátkách (říjen, prosinec 2013 a květen 2014)a jako pojistku pro mne bude platit na toto auto (stále v mém vlastnictví) povinné a havarijní pojištění. Bohužel do dnešního dne mi nezaplatil ani jednu splátku z kupní ceny, s placením pojistného také byly opakovaně problémy. Když se domáhám zaplacení či vrácení automobilu, vymlouvá se, zapírá, dozvěděl jsem se také, že veškerý svůj majetek převedl nyní na svou švagrovou a tchána, protože má na krku exekuce od dalších obchodních partnerů a nyní mi také vyhrožuje, že auto mi nevrátí, že ho odveze do ciziny, zničí a podobně. Poradíte mi postup, jak mám reagovat a jaké kroky učinit, aby škoda na mém majetku byla co nejmenší? Napadlo mne požádat policii o pomoc při odebrání klíčů a vozidla. Velice děkuji. S úctou Ing. Veselý

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..